Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De concrete doelstellingen zijn onder meer:

  • het geven van advies aan het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle gelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid;
  • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de stad;
  • het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
  • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden, voor de jeugd, voor senioren en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Samenstelling en contact

De Sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

 

Leden Raad van Bestuur:

Leden Algemene Vergadering:

Contacteer de sportraad:

Statuten

Download hier de statuten van de Sportraad.

Verslagen