Stemmen met volmacht

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. 
Uw afwezigheid moet wel geattesteerd worden op het volmachtformulier. 

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan kan u uw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van uw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn. De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan om het even welke kiezer. 
Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Voor iedere verkiezing dien je een nieuw volmachtsformulier op te stellen.
Het formulier dat u opmaakt voor de verkiezing van 9 juni 2024, zal niet geldig zijn op 13 oktober 2024.

Redenen

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

1. De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
2. De kiezer die om beroepsredenen:
- in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven
- op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
3. De kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;
4. De kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
5. De kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
6. De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
7. De kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

Procedure

U kunt het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur.

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

1. Een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
2. De werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden.
Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijk voor de leden van het zijn/haar gezin.
3. De burgemeester van de woonplaats vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige.
4. De directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
5. De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
6. De directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich niet in het stembureau kan te melden;
7. De burgemeester vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland niet in het stembureau kan aanmelden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

OPGELET : voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 kan tot op de dag van de verkiezingen een volmacht worden opgemaakt. Voor de redenen 3 en 7 tot de dag vóór de verkiezingen

Het formulier wordt door de beide partijen ondertekend.
Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger eerst zelf  stemmen in zijn stembureau met zijn oproepingsbrief.
Zijn stembrief wordt afgestempeld. Daarna gaat hij stemmen met uw oproepingsbrief en het volmachtformulier naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.
Zijn stembrief wordt voor een tweede keer afgestempeld ‘bij volmacht gestemd’.

Voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan u moet deelnemen.

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde geattesteerde en ondertekende volmachtformulier
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd ( = stempel aangebracht in eigen stembureau)

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.

Meer info

Volmacht formulier