Meerjarenplan 2020-2025

Samen voor een bruisende, groene en sociale stad, klaar voor de toekomst

Vol ambitie en verantwoordelijkheid wil het bestuur met het beleidsplan 2020-2025 een mooi verhaal schrijven. Centraal staat een toekomst die bruisend, groen en sociaal zal zijn. De prioritaire doelstellingen die het bestuur de komende jaren wil realiseren vormen de leidraad en het fundament om onze stad verder uit te bouwen.

1. WE ZORGEN VOOR AANTREKKELIJKE EN LEEFBARE KERNEN

We creëren aantrekkelijke publieke ruimtes. De centrale pleinen in onze stad worden heraangelegd tot prachtige en aangename verblijfsplaatsen, dit met behoud van de parkeerplaatsen in functie van de handelszaken en diensten in de buurt. We zetten volop in op de vrijetijdsbeleving in onze stad en zorgen voor geschikte infrastructuur op maat van de verenigingen en gebruikers.

We handelen volgens een nieuwe mobiliteitsvisie die kiest voor het traag verkeer van voetgangers en fietsers (STOP-principe). De auto blijft welkom, maar krijgt een aangepaste plaats waarbij bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan

Veiligheid blijft een basistaak van de overheid en ook van het lokaal bestuur. De zichtbare aanwezigheid van de politie zorgt voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen in de politie en heeft een ontradingseffect naar criminaliteit toe. Veiligheidscamera’s zijn hierbij een noodzakelijk hulpmiddel voor politie en justitie. Ook de burger is een belangrijke schakel in het integrale veiligheidsbeleid van de stad. “Een aangename stad is een veilige stad.”

2.  WE PAKKEN DE ARMOEDE AAN, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE KINDERARMOEDE

Kinderen zijn de burgers van morgen dus het aanpakken van kinderarmoede is een absolute prioriteit. Investeren in de jongste kinderleeftijd geeft de samenleving als geheel meer winst. We gaan de ingeslagen weg verder en naast nieuwe acties, continueren we bewust verder flankerende maatregelen zoals soep- en fruitproject, schoolcheques,… in de strijd tegen kinderarmoede.

We gaan voor een integrale aanpak van het armoederisico doorheen alle beleidsdomeinen. We streven naar het realiseren van kwalitatieve en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor de aanpak van de onderbescherming (non take-up).

We vinden het belangrijk om het begrip “activering” niet te vernauwen naar “activering naar tewerkstelling”. Activering kan inderdaad een middel tot emancipatie zijn: wie werkt, verwerft een eigen identiteit en een positief zelfbeeld. Een deel van de mensen (in armoede) is echter niet in staat om te werken en zal dat ook nooit meer zijn. Die restgroep, voor wie geen perspectief is op de reguliere of sociale arbeidsmarkt, willen we niet aan hun lot overlaten maar toegang geven tot sociaal nuttige activiteiten. 

 

3. WE KIEZEN VOOR EEN CONSEQUENT DUURZAAM BELEID EN VOOR MEER NATUUR

We geven onze stad terug adem en maken het weer groener en nog aangenamer om te vertoeven met de nodige aandacht voor biodiversiteit.

We maken het privaat patrimonium klimaatvriendelijker en energie-efficiënter . Woonpremies worden georiënteerd naar het energiezuinig en duurzaam maken van de woningen, premiereglementen worden hiertoe verfijnd en burgers kunnen rekenen op intensieve renovatiebegeleiding via een renovatiecoach van warmer wonen.

We maken de eigen infrastructuur energie-efficiënter en klimaatvriendelijker door maatregelen te nemen op vlak van waterverbruik, elektriciteitsverbruik en gasverbruik. We nemen als stadsbestuur in deze een voortrekkersrol en zorgen voor een goede communicatie naar onze bevolking toe.

We stimuleren en ondersteunen duurzame acties die vanuit burgers/burgerinitiatieven komen.

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt voor gemeente en OCMW samen. Het plan wordt besproken en gestemd op de gemeenteraad en raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 januari 2020. Na goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief van kracht.

Meerjarenplan 2020 -2025

Documentatie meerjarenplan

Naast de verplichte documenten worden op deze pagina ook nog een aantal stukken ter documentatie aangeboden:

Beslissingen rond meerjarenplan 2020-2025 (Bekendmaking 17 januari 2020)

Eerste wijziging meerjarenplan GR 30 juni 2020 (Bekendmaking 5/7/2020)

Tweede wijziging meerjarenplan GR 15 december 2020 (Bekendmaking 17/12/2020)

Derde wijziging meerjarenplan GR 1 juni 2021 (Bekendmaking 4/6/2021)

Vierde wijziging (21 december 2021)

Vanaf de vierde wijziging zijn wij overgestapt op het systeem van gelinkt notuleren. Je kan deze bekijken via de knop hieronder. Klik gemeenteraad --> 2021 --> 21 december 2021

KLIK HIER 

Vijfde wijziging (20 december 2022)

Zesde wijziging (6 juni 2023)

Zevende wijziging AMJP (28 november 2023)

Beslissingen

  Inhoud AMJP 7

Documentatie

Achtste wijziging AMJP (25 juni 2024)

Beslissingen

Inhoud AMJP 8

Documentatie