Gemeenteraad en OCMW-raad

Wat?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en regelt alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet specifiek aan de burgemeester of het schepencollege is opgedragen.

De raad bestaat uit 25 gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen inbegrepen.
De gemeenteraadsvoorzitter zit de raad voor en de algemeen directeur stelt het verslag op.

Iedere gemeenteraadszitting wordt sinds 7 januari 2019 gevolgd door een vergadering van de OCMW-raad.

Wanneer?

De raad vergadert elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van de maand augustus) om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
In uitzonderlijke gevallen zijn andere data mogelijk.

Bijwonen

De zittingen zijn openbaar (behalve voor persoonsgebonden aangelegenheden) en kunnen door bijgewoond worden.
Beide vergaderingen (voor wat betreft de agenda met open deuren) kunnen worden bijgewoond door het publiek en pers.
Verder kan de gemeenteraad (voor wat betreft de agenda met open deuren) online gevolgd worden.

De belangrijkste taken van de gemeenteraad

  • Aanstelling schepenen, leden van het OCMW en van de politieraad.
  • Aanstelling en benoeming van de gemeentelijke ambtenaren.
  • Goedkeuring van de begroting en de rekening van het gemeentebestuur.
  • Vaststelling van de gemeentelijke belastingen. 
  • Goedkeuring van reglementen en verordeningen.
  • Toezicht op het OCMW.
  • Toezicht op de kerkfabrieken. 
  • Nemen van maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en behartigen van de belangen van de bevolking.


Huishoudelijk reglement gemeenteraad         Deontologische code gemeenteraad      

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn      Deontologische Code OCMW Deontologische code stad