Sociale en financiële hulp

Als je problemen ondervindt bij het invullen van allerhande formulieren, dan kun je hiervoor terecht op de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werkers kunnen je daarbij zeker helpen.

Indien je voor de eerste keer naar de sociale dienst komt, bied je dan eerst aan bij het onthaal. De onthaalmedewerker zal je doorverwijzen naar de juiste maatschappelijk werker.

A. BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING 

Je hebt problemen om maandelijks rond te komen met je budget? Je slaagt er niet in om je leningen af te betalen? Je hebt problemen met het beheren en/of besteden van je budget, waardoor je in de schulden geraakt? Je lijkt geen vat meer te hebben op je financiële situatie? De sociale dienst van het OCMW kan je hierbij helpen.

 • Schuldbemiddeling

Soms kan een eenmalige bemiddeling bij een schuldeiser u opnieuw op weg helpen of zijn er meerdere bemiddelingen binnen een begeleidingsproces noodzakelijk.

 • Budgetbegeleiding

Je wordt begeleid in het beheren van het gezinsbudget. Je blijft zelf volledig instaan voor de financiële verrichtingen met jouw eigen rekening. Aan de hand van een budgetplan op maat, word je opgevolgd, administratief ondersteund en begeleid.

 • Budgetbeheer

Het financieel beheer van het gezinsbudget wordt volledig overgenomen door de maatschappelijk werker, die het geld beheert als een goede huisvader. Naast administratieve ondersteuning en het verrichten van de betalingen, wordt er periodisch (wekelijks/tweewekelijks/maandelijks) leefgeld voorzien.

 • Collectieve schuldenregeling

Dit is een gerechtelijke procedure bij een ernstige en structurele schuldoverlast. Er worden geen dossiers in het kader van collectieve schuldenregeling door onze dienst opgevolgd. Samen met de maatschappelijk werker kan het dossier worden samengesteld als voorbereiding voor het indienen van een verzoekschrift of voor doorverwijzing naar een advocaat.

B. LEEFLOON

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie (vroeger: bestaansminimum). Indien je onvoldoende inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op leefloon.

Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarde 1: Nationaliteit

 • De Belgische nationaliteit hebben;
 • Of een burger van de Europese Unie zijn, of een lid van zijn familie zoals de echtgeno(o)t(e) of kind die hem/haar begeleidt of vervoegt, en een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben;
 • Of een vreemdeling zijn die ingeschreven is in het bevolkingsregister;
 • Of een erkend vluchteling zijn;
 • Of een staatloze zijn;
 • Of genieten van de subsidiaire beschermingsstatus.

Voorwaarde 2: Verblijfplaats

Je moet in België wonen en er legaal verblijven.

Voorwaarde 3: Leeftijd

 • Je bent meerderjarig, d.w.z. 18 jaar;
 • of minderjarig en ontvoogd door huwelijk;
 • of minderjarig, ongehuwd en een of meer kinderen ten laste hebben;
 • of minderjarig en zwanger bent.

Voorwaarde 4: Bestaansmiddelen

Je hebt niet voldoende bestaansmiddelen en bent niet in staat om ze zelf te verwerven.

Voorwaarde 5: Werkbereidheid

Je bent bereid om een ernstige inspanning te doen om werk te vinden, tenzij u om gezondheids- of andere redenen niet kan werken.

Voorwaarde 6: Uitputting van de sociale rechten

Je bent bereid om jouw recht te laten gelden op een andere sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen of andere tegemoetkomingen, waarop je mogelijk recht hebt. Het OCMW kan slechts een leefloon toekennen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je (ex-)echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

B. FINANCIELE STEUN

Financiële steun

Beschik je over beperkte inkomsten en heb je financiële problemen door tijdelijke of éénmalige extra uitgaven? Bijvoorbeeld een onverwachte grote energiefactuur of een schoolrekening? Dan kan je terecht bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst voor een éénmalige of tijdelijke financiële ondersteuning. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt hierover de uiteindelijke beslissing. 

Dringende geldsteun

Beschik je door bepaalde omstandigheden of wegens overmacht over geen leefgeld meer? Kan je zelfs de gewone huishoudelijke uitgaven niet doen? Ben je dakloos? Dan kan de OCMW-voorzitter bij hoogdringendheid een beslissing nemen indien de hulpvraag een spoedeisend karakter heeft. Dit betekent dat de toekenning voor steun onmogelijk kan uitgesteld worden tot een volgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

C. OCMW-HULP AAN VERZOEKERS OM INTERNATIONALE BESCHERMING EN VREEMDEINGEN

De sociale dienst van het OCMW vangt vreemdelingen op door het verlenen van een (equivalent) leefloon, het verzorgen van materiële opvang voor verzoekers of het toekennen van een tussenkomst voor gezondheidszorgen aan vreemdelingen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Verzoekers om internationale bescherming
 • Geregulariseerde vreemdelingen
 • Vluchtelingen ontvankelijk verklaard voor medische regularisatie
 • Vreemdelingen zonder wettelijke verblijfplaats

D. SOCIALE HULP

Woonbegeleiding hieronder zetten (staat nu onder “Wonen”)!!  

Je hebt diverse problemen (opvoeding van de kinderen, vrije tijd, financiële problemen,…) en je zoekt hulp. Met woonbegeleiding zoek je samen met een begeleider naar oplossingen. De begeleiding richt zich tot de totale leefsituatie.

Afhankelijk van de vragen en de noden krijg je een individuele aanpak. De begeleider komt regelmatig bij jouw thuis. Je wordt zelfstandiger en krijgt controle over je dagelijkse leefsituatie.

Voorwaarden

 • Personen of gezinnen van Wervik-Geluwe die reeds een beroep doen op de sociale dienst en problemen hebben op diverse levensdomeinen (wonen, werken, financieel, kinderen,…).
 • Personen en gezinnen die in een doorgangswoning of crisiswoning van het OCMW verblijven krijgen eveneens woonbegeleiding.

Deze dienstverlening is gratis.

Algemene opmerkingen:

 • Niet-materiële hulp schrappen