Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie (vroeger: bestaansminimum). Indien je onvoldoende inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op leefloon.

Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarde 1: Nationaliteit

  • De Belgische nationaliteit hebben;
  • Of een burger van de Europese Unie zijn, of een lid van zijn familie zoals de echtgeno(o)t(e) of kind die hem/haar begeleidt of vervoegt, en een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben;
  • Of een vreemdeling zijn die ingeschreven is in het bevolkingsregister;
  • Of een erkend vluchteling zijn;
  • Of een staatloze zijn;
  • Of genieten van de subsidiaire beschermingsstatus.

Voorwaarde 2: Verblijfplaats

Je moet in Belgiƫ wonen en er legaal verblijven.

Voorwaarde 3: Leeftijd

  • Je bent meerderjarig, d.w.z. 18 jaar;
  • of minderjarig en ontvoogd door huwelijk;
  • of minderjarig, ongehuwd en een of meer kinderen ten laste hebben;
  • of minderjarig en zwanger bent.

Voorwaarde 4: Bestaansmiddelen

Je hebt niet voldoende bestaansmiddelen en bent niet in staat om ze zelf te verwerven.

Voorwaarde 5: Werkbereidheid

Je bent bereid om een ernstige inspanning te doen om werk te vinden, tenzij u om gezondheids- of andere redenen niet kan werken.

Voorwaarde 6: Uitputting van de sociale rechten

Je bent bereid om jouw recht te laten gelden op een andere sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen of andere tegemoetkomingen, waarop je mogelijk recht hebt. Het OCMW kan slechts een leefloon toekennen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je (ex-)echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.