Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie.
Indien je onvoldoende inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op leefloon.

Voorwaarden

Voorwaarde 1: Nationaliteit

 • Je moet de Belgische nationaliteit hebben.
 • Je bent een burger van de Europese Unie , of een lid van de familie is burger van de Europese Unie
  • Echtgeno(o)t(e) of kind die je begeleidt of vervoegt, en een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden heeft.
 • Je bent een vreemdeling die ingeschreven is in het bevolkingsregister
 • Je bent een erkend vluchteling.
 • je bent een staatloze.
 • Je genieten van de subsidiaire beschermingsstatus.

Voorwaarde 4: Bestaansmiddelen

Je hebt niet voldoende bestaansmiddelen en bent niet in staat om deze zelf te verwerven.

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarde 2: Verblijfplaats

Je woont of verblijft legaal in België 

Voorwaarde 5: Werkbereidheid

Je bent bereid om een ernstige inspanning te doen om werk te vinden, tenzij u om gezondheids- of andere redenen niet kan werken.

Voorwaarde 3: Leeftijd

 • Je bent meerderjarig (18 jaar)
 • Je bent minderjarig en ontvoogd door huwelijk.
 • Je bent minderjarig, ongehuwd en hebt een of meer kinderen ten laste.
 • Je bent minderjarig en zwanger.

 

 

Voorwaarde 6: Uitputting van de sociale rechten

Je bent bereid om jouw recht te laten gelden op een andere sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen of andere tegemoetkomingen, waarop je mogelijk recht hebt. 
De sociale dienst kan slechts een leefloon toekennen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

De sociale dienst kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je (ex-)echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

   

Maak een afspraak