Klokkenluidersprocedure

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die een aangescherpte klokkenluidersregeling invoert.

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden.

Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.  Bij voorkeur is dat intern aan hun eigen organisatie.

Meer informatie over de klokkenluidersprocedure binnen het lokaal bestuur Wervik lees je hier.

Klokkenluidersmelding

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij lokaal bestuur Wervik kan melden.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden.

Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur Wervik samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, ex-werknemers, consultants, leveranciers, sollicitanten, …

Politieke vertegenwoordigers vallen niet onder het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling.

‘Gewone’ burgers die geen samenwerkingsverband hebben met het lokaal bestuur kunnen de klachtenregeling volgen, zoals voorzien in het klachtenreglement.

Deze klachten kunnen dan gaan over een handeling of de werking van een dienst of een personeelslid van het lokaal bestuur.

Inbreuk

Alle inbreuken op de wetgeving die in Vlaanderen van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.

Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Intern meldpunt voor personeelsleden

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. 

Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur.


Het interne meldkanaal is enkel beschikbaar voor personeelsleden en wordt opgevolgd door de algemeen directeur.

  • Schriftelijke melding via brief of mail

Als je je melding per brief of mail wil versturen, dan richt je deze aan de algemeen directeur.

Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door uitdrukkelijk de vermelding ‘vertrouwelijk’ neer te schrijven :

            Algemeen directeur

         
   Sint-Maartensplein 16

            8940  Wervik

De brief wordt niet geopend voor postbehandeling, maar wordt rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

Je kan een melding via mail sturen naar het mailadres
klokkenluidersmeldpunt@wervik.be.

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen via 056 95 21 43 (algemeen directeur).

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. 

Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden.  Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Niet-personeelsleden kunnen als klokkenluider geen gebruik maken van dit intern meldpunt.   Zij kunnen wel gebruik maken van het externe meldkanaal, zijnde Audit Vlaanderen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je als personeelslid al een interne melding gedaan ?  Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat ?

Dan kan je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen.

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als :

  • De inbreuk van geringe betekenis is;
  • De melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt ?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid.   De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend ?

  1. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij :

  • Je melding als binnen die termijn werd afgehandeld.  Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • Je je uitdrukkelijk verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2.      Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde.  Meer concreet :

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding.  Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. 

Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer info