Klachtenreglement Stad en OCMW Wervik

Klachtenreglement stad en OCMW Wervik.

Op 30 juni 2020 hebben de gemeenteraad en de OCMW-raad van Wervik een nieuw klachtenreglement goedgekeurd. Je kan het hier nalezen.

Wat is een klacht ?

  • Onder klacht wordt verstaan : een duidelijke uiting waarbij een burger of organisatie klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie van een personeelslid of een dienst van de stad of het OCMW Wervik
  • Een klacht kan zowel betrekking hebben op :

Een foute handeling of prestatie;

Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;

Het niet of  slechts gedeeltelijk uitvoeren van een handeling of prestatie;

Het niet verlenen van de dienstverlening op een respectvolle of onpartijdige wijze.

Hoe een klacht indienen

  • De burger kan zowel een klacht indienen bij het centraal klachtenmeldpunt, als op elektronische wijze.
  • Het centraal klachtenmeldpunt bevindt zich op de dienst secretariaat in het stadhuis van Wervik.  Indien een klacht door de burger mondeling wordt geformuleerd, schrijft een lid van de dienst secretariaat, deze klacht neer en wordt deze ondertekend door de indiener.
  • De klacht kan worden ingediend via het elektronische klachtenformulier.