Verhuurderspremie

Verhuurderspremie
De verhuurderspremie beoogt een algemene kwaliteitsverhoging van het private huurpatrimonium. Voor de lijst van werken die in aanmerking komen : zie reglement.

De woning
Iedere private huurwoning (of verhuring via sociaal verhuurkantoor) ouder dan 30 jaar, komt in aanmerking voor deze premie
De aanvrager
De volle eigenaar of vruchtgebruiker van de huurwoning.
 

Stap 1:
De eigenaar bezorgt een intentieverklaring aan de dienst huisvesting, volgens bijgevoegd model. Hiermee stemt de eigenaar in met een plaatsbezoek van de technisch medewerker.
 

Stap 2:
Hierna voert de technisch medewerker een vooronderzoek uit en maakt hiervan een technisch verslag op. Aan de hand van dit verslag kunnen de werken dan worden uitgevoerd.
Na de uitvoering van de werken vraagt de eigenaar een hercontrole aan bij de dienst huisvesting. Opnieuw wordt een technisch verslag opgemaakt.
De eigenaar ontvangt een conformiteitsattest en eventueel en kwaliteitslabel indien de woning voldoet aan de geldende normen.
 

Stap 3:
De eigenaar kan zijn definitieve premie-aanvraag indienen bij de dienst huisvesting, indien de woning volledig conform werd bevonden, op het daartoe bestemde formulier, volgens bijgevoegd model.
Het dossier omvat :
- Het aanvraagformulier
- De huurovereenkomst + het registratieattest
- De facturen niet ouder dan 1 jaar
- EPC-attest ( maximaal 150)
- Keuringsattesten
- Andere relevante bewijsstukken
 

Stap 4:
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie. De aanvragen wordt hierover schriftelijk ingelicht.
De premie bedraagt 25% van de kostprijs ( excl. BTW) met een maximum van 3000 EUR. De minimuminvestering bedraagt € 7.000 (exclusief BTW).

Deze premie kan slechts 1 maal per woning worden toegekend, dit over een periode van 10 jaar.

Extra informatie

Intentieverklaring verhuurderspremie
Aanvraagformulier verhuurderspremie
Reglement verhuurderspremie

MAAK EEN AFSPRAAK