Huisnummers

Een correct aangebracht huisnummer is verplicht.

Helaas stellen we vast dat de huisnummers aan vele woningen ontbreken, onduidelijk (raam) worden aangebracht, te ver van straat enz...

Nochtans is dit belangrijk.

Denk bijvoorbeeld aan de hulpdiensten, dokters, postbodes, thuisverpleging, pakjesdiensten, leveranciers goederen enz...

In sommige gevallen kan dat levens kosten indien de hulpdiensten moeten zoeken naar een huisnummer.

Er is een huisnummerverplichting in Wervik

Volgende artikels uit het Politiereglement brengt duidelikheid:

Artikel 5.3.2

 • §1. Elk huis op het grondgebied van de gemeente, waaraan een huisnummer werd toegekend, zal op duidelijk

  zichtbare wijze naast de voornaamste ingangsdeur of het voornaamste toegangspad het nummer moeten dragen toegewezen door het gemeentebestuur.
 • §2. De eigenaar of houder van een woonhuis dat meer dan 20 meter achter de rooilijn van de openbare weg is opgetrokken,

  moet tevens aan de inrit, ter hoogte van de rooilijn van de openbare weg, het huisnummer bevestigen.
 • §4. Het huisnummer dient steeds duidelijk vanaf de openbare weg zichtbaar en leesbaar te zijn.

Artikel 5.3.5

 • Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de week na de voltooiing van het gebouw, het gemeentebestuur om de toewijzing van een huisnummer verzoeken

  en dit op eigen kosten doen aanbrengen.

Artikel 5.3.6

 • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de ordening van de huisnummers te wijzigen op de door haar bepaalde wijze.

Artikel 5.3.7

 • Bij weigeren of nalaten hieraan te voldoen, kan het gemeentebestuur de nodige maatregelen nemen om deze uit te

  voeren, op kosten van de overtreder.

Artikel 5.3.8

 • Overtredingen van de bepalingen van deze afdeling worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum € 350.