Renovatie- en duurzaamheidspremie

De renovatie- en duurzaamheidspremie geeft ondersteuning bij renovatieplannen van woningen.

 • OPGELET: VRAAG DEZE PREMIE AAN VOOR DE START VAN DE WERKEN

De woning :

Iedere woning van 35 jaar of ouder die zich bevindt op ons grondgebied.

De aanvrager:

Iedere eigenaar (volle eigenaar of vruchtgebruiker) van een woning, op voorwaarde dat hij/zij of de persoon waarmee hij/zij samenleeft geen volle eigenaar of vruchtgebruiker is van meer dan 1 woning.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager ( en eventueel de gehuwde, wettelijke of feitelijke samenwonende perso(o)n(en)) mag niet hoger liggen dan volgende maxima:

 • alleenstaande zonder persoon ten laste: 51.840 euro
 • gehuwden en samenwonenden: 74.060 euro

De bovenvermelde bedragen worden verhoogd met 4.160 euro per persoon ten laste die officieel gedomicilieerd staat bij de aanvrager.

De vermelde bedragen gelden voor aanvragen in 2023 en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Stap 1:

De eigenaar bezorgt een intentieverklaring aan de dienst huisvesting vóór de aanvang van de werken, volgens bijgevoegd model.

Samen met de intentieverklaring dient hij/zij ook volgende documenten in :

 • Offertes van de werken die zullen worden uitgevoerd ( min. 7500 EUR excl. BTW). Voor de lijst van werken die in aanmerking komen : zie reglement.
 • Laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager + inwonende personen.
 • Foto's van de toestanden voor de werken.
Stap 2:

De eigenaar kan na voltooiïng en facturatie van de werken zijn definitieve premie-aanvraag indienen bij de dienst huisvesting op het daartoe bestemde formulier.

Het dossier omvat :

 • Het aanvraagformulier.
 • De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van aanvraag.
 • Laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager + inwonende personen.
 • Keuringsattesten
 • Andere relevante bewijsstukken en foto's.
Stap 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie. De aanvrager wordt hierover schriftelijk ingelicht.

De premie bedraagt 25% van de kostprijs ( excl. BTW) met een maximum van 3000 EUR.

Deze premie kan slechts 1 maal per woning worden toegekend, dit over een periode van 10 jaar.

BIJLAGEN :
Aanvraagformulier
Intentieverklaring

Reglement

 

Wat moet je meenemen bij een eerste afspraak?

De offertes van de uit te voeren werken en het laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting van u en de perso(o)n(en) waarmee je samenwoont.

 

Maak een afspraak