Verkavelingsvergunningen

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.  Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare instellingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Wanneer het de bedoeling is om op de percelen ook woningen op te richten, moet de verkaveling getoetst worden aan de 'verkavelingsverordening'.

Kosten
  • € 100 per lot voor een nieuwe verkaveling wanneer wegenis dient aangelegd
  • € 75 per lot dat gelegen is langs bestaande voldoende toegeruste wegenis 
  • € 100 voor een aanvraag tot verkavelingswijziging

Bij openbaar onderzoek wordt bijkomend € 25 vaste kost en de reële kosten van de aangetekende zendingen aangerekend.