Verkavelingsvergunningen

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen. Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare instellingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens 2 loten om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

De vergunning is vereist voor:

  • een nieuwe verkaveling van gronden
  • het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling).

In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Via het online Omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe verkaveling of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling.

Regionale regelgeving

Omgevingsvergunningenbesluit

Gewone procedure Bijstelling verkaveling