Vegetatiewijzigingen

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties:

Kleine landschapselementen(KLE) zijn bijvoorbeeld houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen,sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen, bermen, holle wegen, graften, dijken, bomen, hoogstamboomgaarden.

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties,graslanden,loofbossen, houtachtige beplantingen.

Regionale regelgeving

Decreet natuurbehoud