Natuurvergunningsaanvraag

Wie aanpassingen wil doen aan vegetatie en/of kleine landschapselementen heeft daarvoor een vergunning nodig. 

Naast het aanvraagformulier hebben we nog een aantal andere documenten nodig:

situatietekening (in drievoud), op een kopie van een stratenplan met vermelding van de plaatsnaam, de gangbare plaatsnaam en de kadastrale gegevens
een beschrijving en typering van de bestaande vegetatie en/of van de kleine landschapselementen 
een beschrijving van de toestand die door de uitvoering van de werken zal worden geschapen 
een opgave van de maatregelen in het kader van de zorgplicht om schade aan natuur te voorkomen, te beperken of te herstellen (in toepassing van artikel 14 van het decreet