XPLO - Speiestraat

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING OMV_2023149836

VOORWERP MELDING

Stad Wervik heeft van XPLO een melding ontvangen voor het dichtmaken van een gevelopening. De melding wordt uitgevoerd op volgend adres: Speiestraat 23A (Wervik, 1ste afdeling, Sectie C, nr. 0747 R) en heeft de volgende deelaspecten :

● stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 november 2023 de melding volledig en rechtsgeldig verklaard.

BEKENDMAKING

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, stadhuis Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.

De documenten van de aanvraag zijn beschikbaar in het omgevingsloket, samen met het inplantingsplan. Indien u het volledige dossier wenst in te kijken kan dit na afspraak tijdens de openingsuren van het stadhuis. De referentie van het dossier vindt u onder 'uw kenmerk' bovenaan deze brief. U kunt de afspraak vastleggen via T: 056 95 21 84 of via de website van de gemeente http://www.wervik.be/afspraak-maken.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

VOORWAARDEN BEROEP

 • Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
 • Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de aktename.
  • het college van burgemeester en schepenen van Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.
 • Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
  • het voorwerp van het beroep;
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.

  U bent een rolrecht verschuldigd van:

   

   

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).