Word lid van een adviesraad

Onze stad rekent voor heel wat dossiers op het advies van adviesorganen zoals de sportraad, cultuurraad, milieuraad, seniorenadviesraad, … Aan het begin van elke legislatuur worden deze raden opnieuw samengesteld en rekenen we hiervoor op gemotiveerde inwoners die met hart en ziel willen helpen nadenken over bepaalde thema’s. Heb jij wel zin om deel uit te maken van een adviesorgaan maar heb je nog geen idee welke raad het best bij jou past? Wij weten raad!

LOK
WAT:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een lokale adviesraad die iedereen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is, samen rond de tafel brengt (bijvoorbeeld school, zelfstandige onthaalouder, dienst voor opvanggezinnen, initiatief buitenschoolse kinderopvang, (groot)ouder, jeugddienst, Huis van het Kind, …).
INSCHRIJVEN: Kandidatuur indienen ten laatste op 29 april 2019 bij Ilse Paerewyck, verantwoordelijke LOK. Vermeld duidelijk voor welke functie je wil solliciteren: algemene vergadering – stuurgroep – secretaris – voorzitter. Adres: Steenakker 30, 8940 Wervik, ilse.paerewyck@wervik.be , tel: 056 95 26 50.
MEER INFO

SPORTRAAD
WAT:
Je kan deel uitmaken van de algemene vergadering waaruit ook een dagelijks bestuur wordt gekozen.
WIE:
Al wie lid is van een sportvereniging en wil helpen meedenken over het sportbeleid.
WANNEER:
Verkiezing op maandag 29 april om 20 uur in zaal Ter Linde, Tuinwijk 2, Geluwe.
INSCHRIJVEN:
Interesse voor de algemene vergadering of het dagelijks bestuur?Geef een seintje tegen ten laatste 15 april aan sportdienst stad Wervik, renzo.demeulenaere@wervik.be, tel. 056 95 24 40 en dan bezorgen wij de formulieren.

MEER INFO

GECORO
WAT: De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur adviseert bij allerhande uitdagingen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. De leden worden benoemd voor zes jaar en de commissie moet telkens na die periode worden herzien. De leden die deel uitmaken van de GECORO krijgen per zitting een vergoeding: de voorzitter 113,38 euro en experten en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zowel effectieven als plaatsvervangers) 56,69 euro
WIE: Je wil zetelen als deskundige, ofwel als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding: van de landbouw, de ondernemingen, de handel, de natuur- en milieuverenigingen, de werknemers, de jeugd.... Als deskundigen denken we specifiek aan: juristen; specialisten mobiliteit, duurzaamheid, groen en open ruimte; architecten; planologen; studiebureaus; aannemers of projectontwikkelaars; burgers met interesse in de ruimtelijke ordening Een goeie man-vrouwverhouding is hierbij van belang, minstens 1/3 moet man of vrouw zijn.
INSCHRIJVEN:  Stuur je kandidatuur en vermeld of je wil solliciteren voor de functie van voorzitter, deskundige of als vertegenwoordiger van een belangengroep. Motiveer je kandidatuur dan ook. Stuur je kandidatuur per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van stad Wervik, St-Maartensplein 16 in 8940 Wervik of via mail naar leefomgeving@wervik.be. De kandidaturen moeten ten laatste binnen zijn op 26 april

MEER INFO

BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
WAT:
De bibliotheekcommissie stimuleert actief alle aspecten van het bibliotheekwerk en biedt hierbij advies.
WIE: Je bent gebruiker van de bibliotheek en bent minstens 18 jaar. Je hebt een band met de stad en bent minstens drie jaar lid van de bibliotheek. Of je bent vertegenwoordiger van de onderwijsorganisaties en -instellingen met een werking op het grondgebied van de gemeente of deskundige op het vlak van bibliotheekwezen, cultuureducatie, leesmotivatie, e-inclusie, informatiegeletterdheid of mediawijsheid.
INSCHRIJVEN: Dien je kandidatuur uiterlijk tegen 15 april in bij de bibliothecaris van de stad Wervik  (dirk.catry@wervik.be)

MOBILITEITSCOMMISSIE
WAT:Deze commissie komt drie tot vier keer per jaar bijeen en bestaat uit politieke vertegenwoordigers, afgevaardigden uit adviesraden, experten en vooral … uit mensen bij wie mobiliteit in onze stad nauw aan het hart ligt.
WIE: Klopt jouw hart bij het zien van vlot verkeer in ons dorpscentrum? Krijg je een infarct als je maar geen parkeerplaats kan vinden? Genieten je hersenen van zuurstof als je je hoofd over een mobiliteitsvraagstuk kan breken?
INSCHRIJVEN: Stel je dan kandidaat via het onlineformulier op www.wervik.be/mobiliteit en dat tegen 12 april. Zorg zeker dat je je motivatie niet vergeet, want wij baseren onze selectie hierop om zo tot een evenwichtig samengestelde commissie te komen.