Vanderplancke Thomas - Menensesteenweg

De heer Vanderplancke Thomas heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouw en milieu-handelingen.

De aanvraag gaat over: het bouwen van een bedrijfsgebouw met woonst en verbouwen van bestaande loods met volgende rubrieken: 15.5.1°; 6.5.1°; 17.4; 17.3.2.1.1.1°b)

voor het perceel gelegen: Menensesteenweg, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie B, nrs. 0446F en 0446H

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 22/07/2019 tot 20/08/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be