Vallaeys Niels - Veldstraat 24

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VOORWERP BESLISSING

Stad Wervik heeft op 7 mei 2021 de aanvraag OMV_2021083805 voor het bekomen van een omgevingsvergunning van Vallaeys Niels ontvangen voor het plaatsen van een veranda. De aanvraag heeft als locatie Veldstraat 24 en omvat de volgende deelaspecten:

● stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend. Er werden geen voorwaarden opgelegd.

BEKENDMAKING

De beslissing ligt van 6 juli 2021 tot 5 augustus 2021 ter inzage bij de dienst leefomgeving, stadhuis Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.

Wegens veiligheidsredenen gebeurt de inzage enkel na afspraak.

Het tijdstip van de afspraak wordt in wederzijds overleg bepaald tijdens de kantooruren van het gemeentehuis (056 95 2004) of na aangifte via de website http://www.wervik.be/afspraak-maken. Daarna contacteert de dienst leefomgeving u voor een afspraak.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing, indien U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ,

of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen,

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries (Brugge)

VOORWAARDEN BEROEP

 • Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

  • Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
  • Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
  • Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: ( OMV_2021083805);
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  • of u gehoord wenst te worden.
 • Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE21 0910 1313 1203 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021083805” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.