Teelen Jordan - Laagweg 91

De heer Teelen Jordan, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanbrengen van isolatie en gevelsteen aan de voorgevel voor het perceel / de percelen, gelegen Laagweg 91, kadastraal gekend: Wervik, 1ste afdeling, Sectie B nrs. 0313C, 0320S en 0320N

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving