Snoeiwerken

Kleine landschapselementen hebben een belangrijke functie.  Daarom voorziet de stad een premie voor het scheren van hagen, heggen en houtkanten en het knotten van bomen.

Heg of houtkant

 • Wat: Een heg of houtkant is een dichte rij bomen of struiken 
 • Frequentie: Scheer je heg of houtkant om de twee jaar
 • Premie: Om de vijf jaar heb je recht op een premie van 1,25 euro per lopende meter. De heg of houtkant moet minimum 30 meter lang zijn. De uitbetaling van de premie gebeurt na controle.

Haag 

 • Wat: Een haag is een dichte rij bomen of struiken 
 • Frequentie: Scheer je haag elk jaar of om de twee jaar
 • Premie: Om de 2 jaar heb je recht op een premie van 0,50 euro per lopende meter. De haag moet minimum 30 meter lang zijn. De uitbetaling van de premie gebeurt na controle.

Knotten van bomen

 • Wat: Knotbomen staan prachtig naast beken, grachten of waterplassen en kunnen gecombineerd worden met andere beplanting
 • Frequentie: Knot de boom om de 6 à 8 jaar
 • Premie: Om de 7 jaar heb je recht op een premie van 12,50 euro per knotbeurt per boom. Je knot minimum 5 bomen. De eerste knotbeurt gebeurt ten vroegste 5 jaar na de aanplant. De uitbetaling van de premie gebeurt na controle.

Hoe premie aanvragen?

Online aanvragen

Voorwaarden

Voorwaarden

1. De premie geldt voor kleine landschapselementen in landelijk gebied:

 • agrarische gebieden (inbegrepen de landschappelijk waardevolle en de ecologisch waardevolle gebieden)
 • groengebieden (natuurgebied, parkgebied)
 • ontginningsgebieden met nabestemming landbouw, voor zover er geen reliëfwijzigingen meer plaats vinden
 • in de eventueel door het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan aangeduide ecologisch relevante entiteiten voor natuurontwikkeling
 • de onmiddellijk aan deze gebieden aansluitende percelen

2. Draag zorg voor je haag, heg, houtkant of bomen:

 • de aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhouding voor de kleine landschapselementen waarvoor de toelage verleend wordt
 • de aanvrager staat in voor de vrijwaring tegen vraat (vanwege vee of wild) 
 • de aanvrager vervangt sterk misgroeide of afgestorven exemplaren tegen het eerstvolgende plantseizoen

3. Extra voorwaarden voor knotbomen:

 • de eerste knotbeurt gebeurt ten vroegste 5 jaar na de aanplant
 • het knotten is verboden zonder voorafgaande controle en de principiële toezegging van de groenambtenaar
 • bij de eerste knotbeurt wordt de hoogte van de knot bepaald door de groenambtenaar
 • het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren
 • de bewerking mag met de kettingzaag gebeuren mits het bijsnijden en/of glad kappen van de wondranden
 • het knotten is verboden in de periode tussen het tijdstip waarin de knoppen beginnen te zwellen tot de vorming van het blad, in de periode van bladval en bij vorst
 • hoogstambomen komen niet in aanmerking voor een omvorming tot knotboom

Heggen en houtkanten zijn nuttig voor planten en dieren 

 • Landbouwgewassen profiteren ervan doordat de wind gebroken wordt, zodat er minder windschade is. 
 • In de heggen en houtkanten leven er veel dieren (vogels, ...) die insecten en andere dieren eten. 
 • Ook vindt het vee bij verschillende weersomstandigheden beschutting tegen regen of zon.
 • In landschappen waar akkers en grasland afgewisseld worden met bos, heggen, houtkanten, ... krijgen veel dieren een grotere kans om te overleven.