Slooppremie

De slooppremie bevordert de vernieuwing van het verouderde patrimonium in de stad, daar waar slopen een betere optie is dan renoveren.
De premie bedraag maximaal 5000 EUR en kan het bedrag van de factuur van de sloopwerkzaamheden niet overschrijden.

Voorwaarden
De woning :
Iedere woning gelegen in Wervik die minimaal 50 jaar oud is of een woning die op één van volgende registers staat : leegstand, onbewoonbaar/ongeschikt of verwaarlozing.
De aanvrager:
Iedere eigenaar ( volle eigenaar of vruchtgebruiker) van de woning, op voorwaarde dat hij/zij of de persoon waarmee hij/zij samenleeft geen volle eigenaar of vruchtgebruiker is van meer dan 1 woning.
De eigenaar staat gedomicilieerd op het adres van de woning op datum van de aanvraag van de premie
Het gezamenlijik belastbaar inkomen van de aanvrager ( en eventueel de gehuwde, wettelijke of feitelijke samenwonende perso(o)n(en)) mag niet hoger liggen dan volgende maxima:
· alleenstaande zonder persoon ten laste : 44.160 euro
· gehuwden en samenwonenden : 63.090 euro
De bovenvermelde bedragen worden verhoogd met 3.540 euro per persoon ten laste die officieel gedomicilieerd staat bij de aanvrager.
De vermelde bedragen gelden voor aanvragen in 2020 en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

De premie kan worden aangevraagd met het hierbij gevoegd aanvraagformulier. Het premiedossier omvat :
- Het aanvraagformulier
- De geldige en goedgekeurde omgevingsvergunning voor sloop én heropbouw
- Foto’s van voor en na de sloop/heropbouw
- De facturen met betrekking tot de sloopwerkzaamheden, niet ouder dan 3 jaar
- Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvragen + inwonende personen
- EPB-attest van de nieuwbouwwoning
- Andere relevante bewijsstukken

BIJLAGEN :
Aanvraagformulier slooppremie
Reglement slooppremie dd. 15/12/2020