Renovatie- en duurzaamheidspremie

De renovatie- en duurzaamheidspremie geeft ondersteuning bij renovatieplannen van woningen.

  • De minimuminvestering bedraagt 7.500 euro (exclusief BTW) 

De woning :

Iedere woning van 45 jaar of ouder.

De aanvrager:
Iedere eigenaar (volle eigenaar of vruchtgebruiker) van een woning, op voorwaarde dat hij/zij of de persoon waarmee hij/zij samenleeft geen volle eigenaar of vruchtgebruiker is van meer dan 1 woning.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager ( en eventueel de gehuwde, wettelijke of feitelijke samenwonende perso(o)n(en)) mag niet hoger liggen dan volgende maxima:
· alleenstaande zonder persoon ten laste : 44.160 euro
· gehuwden en samenwonenden : 63.090 euro
De bovenvermelde bedragen worden verhoogd met 3.540 euro per persoon ten laste die officieel gedomicilieerd staat bij de aanvrager.
De vermelde bedragen gelden voor aanvragen in 2020 en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Stap 1:
De eigenaar bezorgt een intentieverklaring aan de dienst huisvesting vóór de aanvang van de werken, volgens bijgevoegd model. Hiermee stemt de eigenaar in met een plaatsbezoek van de technisch medewerker. Samen met de intentieverklaring dient hij/zij ook volgende documenten in :
- offertes van de werken die zullen worden uitgevoerd ( min. 7500 EUR excl. BTW). Voor de lijst van werken die in aanmerking komen : zie reglement.
- Laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager + inwonende personen

 

Stap 2:
Hierna voert de technisch medewerker een vooronderzoek uit en maakt hiervan een technisch verslag op. Aan de hand van dit verslag kunnen de werken dan worden uitgevoerd.
Na de uitvoering van de werken vraagt de eigenaar een hercontrole aan bij de dienst huisvesting. Opnieuw wordt een technisch verslag opgemaakt.

 

Stap 3:
De eigenaar kan na positief advies van de technisch medewerker zijn definitieve premie-aanvraag indienen bij de dienst huisvesting op het daartoe bestemde formulier, volgens bijgevoegd model.
Het dossier omvat :
- Het aanvraagformulier, afgetekend door de technische medewerker voor voor- en hercontrole
- De facturen niet ouder dan 1 jaar, die dateren van na de ondertekening van de intentieverklaring
- Laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager + inwonende personen
- Keuringsattesten
- Andere relevante bewijsstukken
 

Stap 4:
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie. De aanvragen wordt hierover schriftelijk ingelicht.
De premie bedraagt 25% van de kostprijs ( excl. BTW) met een maximum van 3000 EUR. Deze premie kan slechts 1 maal per woning worden toegekend, dit over een periode van 10 jaar.

BIJLAGEN :
Intentieverklaring renovatie- en duurzaamheidspremie
Aanvraagformulier renovatie- en duurzaamheidspremie
Reglement renovatie- en duurzaamheidspremie dd. 15/12/2020
 

Wat moet je meenemen?

De offertes van de uit te voeren werken en het laatst beschikbare aanslagbiljet van de personenbelating van u en de perso(o)n(en) waarmee je samenwoont