Projectsubsidie cultuur

Voor wie ?

Alle erkende sociaal-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de Culturele Raad van Wervik bij wijze van een engagementsverklaring en het bijwonen van de algemene vergaderingen.

Commerciële verenigingen, politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen kunnen geen projectsubsidie ontvangen.

Voor wat ?

Projectsubsidies kunnen toegekend worden als :

  • Subsidie ter stimulering van drempelverlaging rond cultuur en integratie.
  • Projectsubsidie voor de creatie van bijzonder en vernieuwend socio-cultureel werk met de nadruk op risicovolle en ambitieuze projecten.
  • Subsidie ter stimulering rond socio-culturele educatieve initiatieven.
  • Projectsubsidie voor interdisciplinaire en 'intra'gemeentelijke samenwerking

Alle projecten moeten daarnaast voldoen aan het principe dat ze

  • een bijzonder en vernieuwend karakter hebben,
  • rekening houden met de cultuurpactwetgeving inzake de discriminatie om ideologische en filosofische redenen noch afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden en niet dienen tot ledenwerving
  • de eigen gewone werking overstijgen.

Waar ?

Het project moet plaats hebben op het grondgebied van de Stad Wervik.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag voor een projectsubsidie gebeurt in twee reeksen.  In ieder geval moet de aanvraag gebeuren vooraleer het project plaatsheeft.

De aanvragen voor de projecten die plaatshebben in de periode van  januari tot  juni moeten ingediend worden tegen uiterlijk  september van het voorafgaand jaar.  De aanvragen voor de initiatieven die plaatshebben in de periode van 1 juli tot 31 december kunnen nog ingediend worden tegen uiterlijk 15 maart van het betreffende jaar.

De aanvraag moet gericht worden aan :

Projectsubsidie Cultuur
tav College van Burgemeester en Schepenen
pa Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik

op het daartoe bestemde aanvraagformulier.  Het moet volgende gegevens bevatten :

de naam van de initiatiefnemers (vereniging, naam aanvrager, adres, telefoonnummer)
de beschrijving van het project (o.m. doel, inhoud, beoogde doelgroepen, ...)
de praktische gegevens : (o.m. waar, wanneer, toegangsprijs, geplande promotie, ...)
een begroting van alle inkomsten en uitgaven (inclusief sponsoring)
bank- of postrekeningnummer

Je kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de dienst Cultuur (pa Speiestraat 16, 8940 Wervik) of de dienst Feestelijkheden (pa Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik) van de stad Wervik.

Beoordeling 

Een gemeentelijke werkgroep beoordeelt de ingediende aanvragen op volledigheid en inhoudelijke waarde.  De werkgroep adviseert het College van Burgemeester en Schepenen binnen een maand over het al dan niet toekennen van een subsidie en het toe te kennen bedrag.
De werkgroep bestaat uit :

  • de cultuurbeleidscoördinator
  • 2 leden voorgedragen uit het bestuur van de culturele raad
  • 2 onafhankelijke deskundigen

Beslissing 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van een toelage en bepaalt het bedrag, na advies van de stedelijke werkgroep.  Indien het College van Burgemeester en Schepenen van het advies van de stedelijke werkgroep afwijkt, motiveert het College van Burgemeester en Schepenen zijn beslissing.

Toekenning 

De toegekende som bedraagt maximaal € 1.000 per project.  Bij een samenwerkingsverband bedraagt de toegekende som maximaal 1.350 EUR.  De toegekende som is steeds afhankelijk van het aantal aanvragen.
De subsidie wordt als volgt uitbetaald :
50 % na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen
50 % na voorlegging van een financieel verslag, facturen en promotionele bewijsstukken

Het voorschot is, na goedkeuring van het dossier, gegarandeerd voor de vereniging.  De uitkering van de laatste 50 % is afhankelijk van de eindafrekening.  Indien blijkt uit de eindafrekening dat de winst van de vereniging in het kader van de bijzondere en vernieuwende activiteit boven de € 250 bedraagt, dan zal de laatste 50 % niet uitgekeerd worden.  BIj de eindafrekening wordt natuurlijk rekening gehouden met het reeds gestorte voorschot van 50 %, m.a.w. dit bedrag moet terug te vinden zijn in de eindafrekening !
Als blijkt dat de vereniging foutieve of onjuiste mededelingen over de financiële gegevens heeft doorgegeven, dan zal dit de hele of gedeeltelijke terugvordering of schrapping van de subsidie tot gevolg hebben.  Daarnaast zal ze voor minstens 1 jaar geschrapt worden voor iedere toelage vand e stad (hetzij (indien deze toegekend worden) voor werkingssubsidies als voor projectsubsidies).

Het financiële verslag, de facturen en de bewijsstukken moeten ingediend worden binnen de 3 maanden na het plaatsvinden van het project.

Verbintenis 

De initiatiefnemer verbindt er zich toe :

de projectsubsidie aan te wenden voor de realisatie van het project,

elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen toe te laten de aanwending van de toegekende toelage ter plaatse te controleren,

elke wijziging na indiening van de subsidieaanvraag door te geven,

het logo van de Stad Wervik en/of de vermelding "met ondersteuning van de Stad Wervik" in alle pers, promotie en drukwerken op te nemen.  Hiervan moet de bewijsstukken meegeleverd worden bij de eindafrekening van de projectsubsidie.

Verbodsbepalingen 

Projectsubsidies zijn NIET cumuleerbaar met andere stedelijke projectsubsidies (via bv. de jeugddienst, de sportdienst, ....) maw de erkende vereniging kan niet meer gehonoreerd worden via enig ander stedelijk subsidiereglement.

Alle voorgaande voorwaarden zijn bindend en aan controle van de Stad Wervik onderworpen.  Bij niet-naleving van deze voorwaarden kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot de hele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie evenals de erkenning en toekenning van nieuwe subsidies opschorten.  Bij een tweede niet-naleving wordt de vereniging geschrapt voor toekomstige subsidiëring.

Foutieve of onjuiste mededeling van de gegevens in de aanvraag tot subsidie hebben de hele of gedeeltelijke terugvordering of schrapping van de subsidie tot gevolg.

Indien middelen van de projectsubsidie tegen een bepaalde datum niet gespendeerd worden, dan neemt de Stad Wervik zich voor om de vrijstaande budgetten te gebruiken voor gelijkaardige doelen (integratie, educatie, ...) ten behoeve van de bevolking en de socio-culturele verenigingen.

Over alle in dit reglement niet voorziene gevallen beslist het College van Burgemeester en Schepenen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het Cultuurbeleidsplan van de Stad Wervik door de toenmalige Minister van Cultuur kan de Stad vanaf 2005 rekenen op een projectsubsidie waar ze vrij (enkel in het kader van bijzondere en vernieuwende projecten) mag over beschikken.  De Stad Wervik heeft ervoor gekozen om dit bedrag integraal te investeren in het lokale socio-culturele verenigingsleven.

Aanvraag projectsubsidie