Inname openbaar domein

Wil je het openbaar domein innemen dan heb je hiervoor een vergunning nodig. 
Een inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor:

 • het plaatsen van een container, stelling, kraan, …
 • het plaatsen van bloembakken, reclameborden, …
 • het plaatsen van een terras
 • het voorbehouden van parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld werken, een verhuiswagen, …
 • werken in opdracht van nutsmaatschappijen
 • wegeniswerken 

Bepaalde innames zijn vrijgesteld van vergoeding, niet van vergunningsplicht!

 • Innames die geen hinder veroorzaken beperkt tot twee dagen met een minimum tussenperiode van 30 kalenderdagen per aanvraag
 • Het installeren van een terras, direct aanpalend aan een handelszaak gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober
 • Het plaatsen van reclameborden, bloembakken, fietsstallingen, …
 • Werken uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur of nutsbedrijven
 • Het plaatsen van een verhuiswagen, beperkt tot een oppervlakte van 3 parkeerplaatsen of een straatlengte van 18 meter en dit voor één dag.
 • Het plaatsen van ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, jubileum, …

De aanvraagtermijn en de prijs voor de inname worden bepaald door de verkeershinder.

Geen verkeershinder: 

De inname veroorzaakt geen enkele hinder voor het verkeer en voetgangers. Er is minstens één meter vrije begaanbare ruimte op het voetpad.

Prijs: 0,25 euro per m² per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)
Aanvraagtermijn: 5 werkdagen1
Toeslag laattijdige aanvraag: 25 euro2

Weinig verkeershinder:

Hinder veroorzaakt door een inname met als gevolg dat een gedeelte van de rijstrook wordt onttrokken aan het verkeer op de rijbaan en/of er langs één zijde van de rijbaan minder dan één meter voetpad beschikbaar is
Prijs: 1 euro per m² per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)
Aanvraagtermijn: 10 werkdagen1
Toeslag laattijdige aanvraag: 50 euro2

Sterke verkeershinder:

Hinder veroorzaakt door een inname met als gevolg dat één of meerdere rijstroken worden onttrokken aan het verkeer op de rijbaan en/of er langs beide zijden van de rijbaan minder dan één meter voetpad beschikbaar is.
Prijs: 2 euro per m² per dag (minimum 5 euro per dag en 10 euro per inname)
Aanvraagtermijn: 15 werkdagen1
Toeslag laattijdige aanvraag: 75 euro2

Regularisatie

Bij vaststelling van een inname openbaar domein zonder vereiste vergunning, dient onmiddellijk een aanvraag tot regularisatiedossier te worden ingediend. Hiervoor wordt een bijkomende administratieve kost aangerekend van 100 euro bovenop het te betalen bedrag voor de volledige periode van de inname.3
Wanneer vastgesteld wordt dat er verzaakt wordt te regulariseren of er is een andere vergunde aanvraag op de locatie en periode van de inname kan een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden worden opgelegd. Het openbaar domein dient onmiddellijk te worden vrijgegeven.

Uitlenen van signalisatie

Met uitzondering van signalisatie voor het installeren van een tijdelijk parkeerverbod wordt er door de Stad Wervik geen signalisatie uitgeleend.
Wens je signalisatie te lenen4 voor het installeren van een tijdelijk parkeerverbod dan kan je dit aanduiden in het aanvraagformulier.
Prijs: Gratis 5
De signalisatie wordt opgehaald en teruggebracht door de aanvrager.
Het installeren van een tijdelijk parkeerverbod doe je minstens 48u op voorhand. Hou rekening met deze termijn in je aanvraag voor het bepalen van de afhaaldatum.

Adres: Kasteelstraat 25

Aanvraag indienen

Aanvraagformulier

1. De dag van de aanvraag en de startdatum zijn niet inbegrepen in de aanvraagtermijn. Werkdagen zijn alle dagen van de week exclusief zaterdag, zondag en feestdagen.
2. De toeslag laattijdige aanvraag betekent niet dat de aanvraag automatisch vergund geacht is. 
3. Het indienen van een regularisatieaanvraag betekent niet dat de aanvraag automatisch vergund geacht is.
4. Er wordt geen signalisatie uitgeleend aan aannemers. Elke aannemer dient eigen signalisatie te plaatsen.
5. Wanneer de borden 30 dagen na de afgesproken einddatum niet terug gebracht zijn, worden deze aanzien als verloren en wordt een kostprijs van 150 euro per bord aangerekend.