IIOA

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Wat is er veranderd?

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

  • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
  • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.
  • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten is er een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet er op zijn minst een melding gedaan worden van een "klasse 3"-inrichting.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de meest hinderlijke inrichtingen aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van de titel I van het Vlarem (de zgn. indelingsrubrieken).

Beroep

Als uw vergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

  • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
  • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

  • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
  • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
  • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
  • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
  • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

Regionale regelgeving

Decreet algemene bepalingen milieubeleid Vlarem II Vlarem II - bijlagen Vlarem III