Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Wat is een stedenbouwkundige verordening ?

Een verordening is een gemeentelijk reglement dat de dienst leefomgeving gebruikt om vorm te geven aan de goede ruimtelijke ordening bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dit bevat algemene regels en afspraken over onder meer: maximale bouwdieptes, bouwvrije afstanden, garagetoegangen, oppervlaktenormen leefruimtes, verhouding bebouwde en/of verharde oppervlakte en groene ruimte bij meergezinswoningen, enz….

Gemeentelijke verordening