Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een een verfijning van het gewestplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.  Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...)

Volgende BPA's zijn momenteel in voege:

Let wel : Na vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik worden die plannen die in toepassing van dit plan gemaakt worden Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.  Ook de BPA's die gewijzigd worden, krijgen de naam 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst ruimtelijke ordening (telefoon : 056 95 21 62).