Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat je niet meer woont op het adres waar je staat ingeschreven in de registers en als we je nieuwe hoofdverblijfplaats niet kunnen vaststellen, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege te schrappen uit de registers.  Dit gebeurt altijd na grondig onderzoek door de ambtenaar van Burgerzaken in samenwerking met de lokale politie of wijkinspecteur.

Als je ambtshalve geschrapt bent, dan verlies je een reeks administratieve, politieke en sociale rechten.

Let dus op: Wil je vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, licht de dienst Burgerzaken dan op tijd in van je tijdelijke afwezigheid of een langdurig vertrek naar het buitenland.