Zorgtoelage voor - 21-jarigen verleend door het OCMW

De zorgtoelage wordt verleend aan de moeder of de vader die de verzorging en de opvoeding van een zorgbehoevende jondere op zich neemt.

  • De zorgbehoevende jongere heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt.
  • Hij/zij is gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er gewoonlijk, samen met de persoon die voor de opvoeding instaat.
  • Hij/zij is gerechtigd op bijkomende kinderbijslag. Het attest van bijkomende kinderbijslag vermeldt de score 6 tot 17 (categoriën 1 tot 5) of score 4 op pijler 1 (ongeschikt volgens de officiële Belgische schaal van invaliditeit.
  • Hij/zij ontvangt geen uitkering in het kader van de Vlaamse zorgverzekering of doet een bereop op het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.

Bedragen van de zorgtoelage:

  • 20 euro per maand indien de zorgbehoevende jongere thuis verblijft of dagelijks naar huis komt.
  • 10 euro per maand indien de zorgbehoevende jongere in een instelling verblijft maar regelmatig (wekelijks of maandelijks) naar huis komt.

De toelage wordt op het einde van het jaar uitbetaald voor de maanden waarbij aan de voorwaarden werd voldaan.

Er wordt geen toelage toegekend voor zorgbehoevende jongeren die permanent in een instelling verblijven.

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden

Voorwaarden

reglement.zorgtoelage_-21.2014

 

Voorwaarden
  • Het attest van bijkomende kinderbijslag
  • Een attest van de school of instelling waar de zorgbehoevende jongere naar toe gaat (per schooljaar!)
  • Het rekeningnummer van de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.