Huisvesting

A. DOORGANGSWONINGEN

Het OCMW beschikt over een aantal doorgangswoningen om personen of gezinnen tijdelijk in onder te brengen. Personen die geen verblijfplaats hebben, kunnen op de sociale dienst van het OCMW terecht om een aanvraag te doen voor een doorgangswoning. Eens die aanvraag is goedgekeurd, kom je terecht op de ‘wachtlijst doorgangswoningen’. 

Voorwaarden:

  1. Gedomicilieerd zijn in Wervik.
  2. In Wervik verblijven.
  3. Verplichting budgetbeheer.
  4. Verplichting woonbegeleiding.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, komt u niet in aanmerking voor de doorgangswoningen.

B. DRINGENDE OPVANG

Voor mensen met een uiterst dringende situatie, waarbij er onmiddellijk opvang moet gezocht worden, werken we samen met verschillende partners. We zoeken samen naar een gepaste oplossing.

Indien nodig kan het OCMW contact opnemen met een onthaaltehuis. Dit is een opvangcentrum waar men tijdelijk kan verblijven. In een opvangcentrum leef je samen in groep en word je begeleid. Er bestaan verschillende opvangcentra elk met een eigen doelgroep (mannenopvang, vrouwenopvang en jongerenopvang). Een opvangcentrum werkt ook met een wachtlijst.

C. REFERENTIEADRES

Het referentieadres biedt bepaalde personen de mogelijkheid om op een adres ingeschreven te worden in het bevolkingsregister zonder er effectief te verblijven. Het is een adres in Belgie. Hetzij bij een natuurlijk persoon (bvb. je vriend of je ouders), hetzij op de zetel van een OCMW of een rechtspersoon (bvb het adres van een VZW).

Het doel van een referentieadres is om de situatie van daklozen te verbeteren die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben en daardoor geen aanspraak kunnen maken op sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister is vereist (bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekteverzekering,...).

Voorwaarden

  • Je mag geen verblijfplaats (meer) hebben door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen. Het gaat dus om daklozen. 
  • Je mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (noch als hoofdverblijfplaats, noch als referentieadres). Zolang de ambsthalve schrapping uit het bevolkingsregister niet doorgevoerd is, kan een dakloze geen referentieadres bij het OCMW krijgen.
  • Je moet steun vragen bij het OCMW. Het kan gaan om allerlei soorten van maatschappelijke dienstverlening (bv. materiële, sociale, psychologische,...bijstand). Het kan ook gaan om preventieve bijstand. Een aanvraag om een referentieadres bv. met het oog op het behoud van de rechten op sociale uitkeringen, wordt beschouwd als preventieve bijstand.
  • Je beschikt over onvoldoende middelen om zelf een vaste verblijfplaats te vinden 

​​​​​​​D. WOONCLUB

Een betaalbare, geschikte en kwalitatieve huurwoning vinden, is niet voor iedereen even evident.

W13 wil daarom via het Regioproject Woonclub Zuid-West-Vlaanderen inzetten op het ondersteunen van mensen bij het zoeken en vinden van een huurwoning in de regio.

https://www.welzijn13.be/content/regionale-woonclub

E. PREVENTIE UITHUISZETTING

Mensen kunnen door verschillende redenen op straat komen te staan. Dakloosheid heeft een enorme impact op mensen en dit op meerdere levensdomeinen. Binnen het OCMW willen we dit ten zeerste vermijden en zetten we in op preventie van uithuiszetting.

Heb je een conflict met jouw huurder of verhuurder? Wil je zelf gerechtelijke stappen, en de daarbij horende kosten, vermijden? Zowel naar aanleiding van huurachterstal, overlast of gebrekkig onderhoud, kunnen we vanuit het OCMW met jouw vraag aan de slag gaan en zoeken naar een compromis tussen beide partijen. Indien je hierover vragen hebt, neem contact op met de Sociale Dienst van het OCMW te Wervik.

https://www.welzijn13.be/content/meldpunt-preventie-uithuiszetting

F. FONDS TER BESTRIJDING VAN UITHUISZETTING

Heb je de laatste maanden moeilijkheden gehad om de huur van je woning te betalen? Sta je achter met de betalingen van de huur? Of verhuur je een woning en staan de huurders enkele maanden achter met de betalingen? In dergelijke gevallen kan je bij de sociale dienst terecht om te bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Indien beide partijen bereid zijn tot medewerking, kunnen we een compromis zoeken om zo eventuele gerechtelijke stappen tot uithuiszetting te vermijden.

Met het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting kunnen we hier als OCMW eventueel een tussenkomst aanbieden. Hieraan zijn specifieke voorwaarden verbonden. Er wordt eveneens een sociaal en financieel onderzoek gedaan. Indien je hierover vragen hebt, neem dan gerust contact op met de sociale dienst van het OCMW te Wervik.

https://www.vlaanderen.be/fonds-ter-bestrijding-van-de-uithuiszettingen