Zone dertig in het centrum van Wervik

Vanaf 3 september 2018 begint het nieuwe schooljaar terug.  Het stadsbestuur heeft in samenwerking met de Wervikse scholengemeenschappen vorig jaar reeds een inspanning geleverd om de leerlingen met de fiets naar school te krijgen, dit door de invoering van de fietsveilige routes en de organisatie van verkeersveilige dagen op school.  Dit was een goede start van een prachtige samenwerking, maar er zijn meer inspanningen nodig om de leerlingen en mensen in het algemeen op de fiets te krijgen.  Daarom wil het stadsbestuur de snelheid in alle straten van het centrum naar dertig km/u laten zakken vanaf zaterdag 1 september 2018.

Daar er in het historisch centrum van Wervik veel smalle straten zijn, is er weinig plaats voor alle weggebruikers.  Degelijke fietspaden aanleggen is daarom een zeer moeilijke opgave.  De fietsers krijgen daardoor dikwijls een onveilig gevoel en ouders riskeren het niet om met de kinderen naar school te fietsen.  Laat staan dat ze de kinderen alleen naar school laten fietsen.

Daarom opteerde het stadsbestuur voor een andere oplossing om de stad veiliger te maken qua verkeersveiligheid.  Zo wil de stad meer harmonie creëren tussen de verschillende weggebruikers.  Een zone dertig invoeren leek daarbij de beste oplossing.  Het heeft tal van voordelen voor de veiligheid van alle zwakke weggebruikers en de leefbaarheid in de stad in het algemeen.

Voor de fietsers heeft het naar beneden halen van de snelheid als voordeel dat automobilisten makkelijker in staat zijn om te stoppen indien dit nodig is.  Studies van het BIVV tonen aan dat de remafstand bij een snelheid van 30 km/u 13,3 meter bedraagt terwijl de remafstand bij 50 km/u 27,7 meter bedraagt.  Dit brengt met zich mee dat het aantal ongevallen drastisch zal dalen.

Uit cijfers van andere steden leren we dat sedert het invoeren van een zone dertig in de binnenstad het aantal ongevallen verminderde met 25 %.  Het aantal ongevallen met fietsers daalde met 36 %.  

Andere studies (B.I.V.V.) tonen aan dat bij een aanrijding tussen een voertuig en een zwakke weggebruiker in een 50 km u/zone, in 45 % van de gevallen de zwakke weggebruiker sterft.  In een zone dertig wordt het sterftecijfer van de zwakke weggebruiker gereduceerd tot 5 %.

Dit alles zorgt er hopelijk voor dat mensen vlugger geneigd zijn om met de fiets naar de stad te komen en dat de jongeren de fiets naar school gebruiken.

Tevens worden aan de kleuterschool in de Speldenstraat en aan de school in de Hellestraat nieuwe "Kiss en ridezones" geïnstalleerd (later wordt dit "Zoen en Vroemzone').  Deze zone kan telkens van 08.00 tot 08.30 uur benut worden op schooldagen.  Het is de bedoeling dat iemand van de school de jongere begeleidt van de auto naar de schoolpoort zodat de ouders niet hoeven uit te stappen.

Voor de wandelaars betekent dit dat wanneer ze zich bevinden in straten van de zone 30 of het woonerf, ze overal mogen oversteken zonder de zebrapaden te gebruiken.  Opgelet, als in een zone 30 een zebrapad aanwezig is, moet je dit verplicht gebruiken.  Is er geen zebrapad in de zone 30, dan mag je oversteken waar je wil, maar moet je steeds goed uitkijken voor het aankomend verkeer.

Daar waar de infrastructuur is aangepast in functie van de zone 30 of het woonerf, worden de zebrapaden niet verwijderd.  Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben.  Rond schoolomgevingen blijven de zebrapaden behouden omwille van de veiligheid en hun educatieve waarde.  De stad zal aan de scholen vragen om de leerlingen de juiste betekenis van de zone 30 aan te leren tijdens de verkeerseducatie.

Tevens biedt het naar beneden halen van de snelheid het voordeel dat de uitstoot van de wagens gereduceerd wordt.  Daardoor verbetert de luchtkwaliteit in de stad.  Tevens gaat het aantal decibels afkomstig van motorgeluid naar beneden waardoor de stad net iets rustiger en aangenamer wordt om in te vertoeven.

De politie zal ervoor zorgen dat er op een aantal plaatsen een foto genomen wordt van de mensen die zich alsnog geroepen voelen om vlugger dan 30 km/u te rijden in het centrum.  Handhaving zal er voor zorgen dat de maximum snelheid gerespecteerd zal worden zodat de maatregel zijn uitwerking niet zal missen.

Het is de bedoeling om de zone 30 in het centrum in te voeren als proefproject zodat we na een zestal maanden gaan evalueren.  Dit punt werd ter discussie gebracht in de mobiliteitscomissie waar deskundigen, handhavers, veiligheidsdiensten en politici hun advies uitbrengen naar het College van Burgemeester en Schepenen.  De mobiliteitscommissie was unaniem akkoord met het voorstel en was hierover lovend.

wervik_zone30

 

 

 

 

Aangemaakt op: 29/08/2018