Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Gepubliceerd op Donderdag 16 juni 2022

nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt het openbaar onderzoek.

Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen zouden wij u willen vragen om in uw gemeente het openbaar onderzoek van dit plan en de bijhorende plan-MER te organiseren. Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022.

Gedurende die tijd dient u het ontwerpplan en de bijhorende plan-MER ter inzage te leggen bij de gemeente. Dit kan door de documenten uit te printen of door het ter beschikking stellen van een computer via dewelke de documenten digitaal raadpleegbaar zijn. Een aankondiging via een geel formulier is niet vereist. De documenten en een samenvattende brochure vindt u op ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030. Gelieve dit openbaar onderzoek ook bekend te maken via uw gemeentelijke kanalen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Ook uw gemeente kan schriftelijk reageren op dit ontwerpplan of de plan-MER. Om de gemeenten maximaal te informeren voorziet de OVAM ook vijf provinciale toelichtingsdagen.