Nieuwe gemeenteraad én OCMW-raad

Op maandagavond 7 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 25 personen, die werden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, hebben allemaal dit ambt aanvaard.
Nieuw is dat deze mensen meteen ook OCMW-raadslid worden.

Het vroegere Wervikse OCMW werd uitgesplitst in:

De gemeenteraad/OCMW-raad zal dus beslissingen kunnen nemen over deze OCMW-diensten.
Iedere gemeenteraadszitting zal voortaan worden gevolgd door een vergadering van de OCMW-raad. Beide vergaderingen (voor wat betreft de agenda met open deuren) zullen kunnen worden bijgewoond door het publiek.

Wat besliste de gemeenteraad op 7 januari 2019?

  • Kennisname van de goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
  • Kennisname van de benoeming en eedaflegging van burgemeester Youro Casier
  • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden
  • Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden (op basis van hun dienstjaren en de verkiezingsresultaten)
  • Marc Kino werd verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad. Hij oefent deze functie uit tot 31 december 2022 en zal vervolgens worden opgevolgd door Bart Pynket. Hij wordt meteen ook voorzitter van de OCMW-raad.
  • Eedaflegging van de schepenen: Bert Verhaeghe - Geert BossuytAnn DegrooteBart PynketSonny Ghesquière
  • Verkiezing van de leden van de politieraad: Yara BogaertNino D’HellemYves Obin. Zij zullen de stad Wervik vertegenwoordigen binnen de politiezone Arro Ieper, net zoals burgemeester Youro Casier (van rechtswege).

Schepencollege wordt ook vast bureau.
De burgemeester en de schepenen worden meteen ook voorzitter en lid van het vast bureau. Dit vast bureau neemt de beslissingen inzake het dagelijks beheer van het OCMW en zal wekelijks (op maandag) vergaderen, aansluitend op de vergaderingen van het schepencollege.

Beslissingen OCMW-raad op 7 januari 2019
Aansluitend op de gemeenteraadszitting vond er nog een vergadering plaats van de OCMW-raad. Hier werden enkele beslissingen genomen over het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dit comité komt maandelijks samen en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Aangemaakt op: 08/01/2019