Gecoro zoekt kandidaten

Wat?

De Gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening (kortweg Gecoro) is een adviesorgaan dat als taak heeft het gemeentebestuur te adviseren met betrekking tot allerhande uitdagingen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. De leden worden benoemd voor zes jaar en de commissie dient telkens na die periode te worden herzien. De leden die deel uitmaken van de GECORO krijgen per zitting een vergoeding, deze bedraagt:

-        de voorzitter: € 113,38

-        experten en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zowel effectieven als plaatsvervangers): € 56,69

Wie?

Het College van Burgemeester en Schepenen is op zoek naar kandidaten die in de GECORO wensen te zetelen, ofwel als deskundige, ofwel als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding: van de landbouw, de ondernemingen, de handel, de natuur- en milieuverenigingen, de werknemers, de jeugd.... Als deskundigen denken we specifiek aan:

  • juristen;
  • specialisten mobiliteit, duurzaamheid, groen en open ruimte;
  • architecten;
  • planologen;
  • studiebureaus;
  • aannemers of projectontwikkelaars;
  • burgers met interesse in de ruimtelijke ordening

 

Een goeie man-vrouwverhouding is hierbij van belang, minstens 1/3 moet man of vrouw zijn.

Hoe?

Kandidaten dienen in hun kandidatuur te vermelden of men wenst te zetelen als voorzitter, deskundige of als vertegenwoordiger van een belangengroep. Daarbij is het van belang om uw kandidatuur uitgebreid te motiveren. Kandidaturen dienen per brief gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Wervik, St-Maartensplein 16 te 8940 Wervik of via e-mail: leefomgeving@wervik.be .

 De kandidaturen moeten ten laatste binnen zijn op 26/04/2019

 

 

Aangemaakt op: 25/02/2019