Covidupdate – tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

Gepubliceerd op dinsdag 26 januari 2021

De federale regering en de regering van de deelstaten hebben op vrijdag 22 januari in het Overlegcomité de crisissituatie besproken.  Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbond in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

BEPERKING VAN HET INTERNATIONAAL REISVERKEER

 1. Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.  Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.  Deze maatregelen werden ondertussen verlengd tot 1 april 2021.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. 

De verklaring vindt u als bijlage bij dit bericht.  U kunt deze ook komen afhalen aan het onthaal in het stadhuis van Wervik tijdens de openingsuren.

De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten.  Concreet gaat het om reizen omwille van :

 • Een reis om louter professionele redenen, met inbegrip van een reis van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 • Een reis van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, een reis van personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; een reis van personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; een reis van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • Een reis omwille van dwingende gezinsredenen, met name :

Een reis die gerechtvaardigd is door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Een bezoek aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;

Een reis in het kader van co-ouderschap

Een reis in het kader van een begrafenis of crematie van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;

Een reis in het kader van een burgerlijk of religieus huwelijk van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad.

 • Een reis omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder een reis om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling, een reis om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, of een bezoek in het kader van palliatieve zorgen.
 • Een reis die studie gerelateerd is, in het bijzonder een reis van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • Een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de DIRECTE buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijks leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn (dus bijvoorbeeld naar de bakker gaan), een reis naar een aangrenzend land door een inwoners van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijks leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden.
 • Een reis om zorg te dragen voor dieren;
 • Een reis in het kader van een juridische verplichting, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • Een reis om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • Een reis in het kader van een verhuizing;
 • Een doorreis;
 • Voor een persoon met hoofdverblijfplaats in België : de terugkeer naar België van een reis aangevat voor 27 januari 2021;
 • Voor een persoon met hoofdverblijfplaats buiten België : vertrek vanuit België na een reis aangevat voor 27 januari 2021.
 • De verklaring op eer is vanaf 13 februari 2021 niet meer nodig voor de volgende categorie : Vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren over de grens of op doorreis zijn door ons land zullen voortaan geen verklaring op eer meer moeten kunnen tonen, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van transportdocumenten die aangeven dat zij in het kader van hun functie reizen.

 1. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 1. Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. 

 1. CONTROLES

De politie stelde inmiddels een actieplan op om een maximale en gecoördineerde controle te organiseren op het weg-, lucht-, zee- en internationaal treinverkeer.

Het actieplan voorziet vanaf 27 januari in regelmatige, mobiele en statische politiecontroles, met het oog op het handhaven van het verbod op buitenlandse verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden.  Hierbij zal rekening worden gehouden met onder meer piekmomenten en toeristische hotspots.

Vervoerders zijn verantwoordelijk om, voor het instappen, te controleren dat alle passagiers in het bezit zijn van een verklaring op eer, of een attest van essentiële reis of visum voor reizigers uit derde landen.   Indien dit het niet het geval is, is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.  Ook bij grenscontroles zullen de documenten worden gecontroleerd.

VERLENGDE ISOLATIE

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.

Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen.  Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatieve test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstellling.

VERKLARING OP EER