Covidupdate – huidige regels voor verplaatsingen tussen Belgie en Frankrijk

Gepubliceerd op zondag 31 januari 2021

Op vrijdagavond 29 januari 2021 heeft de Franse eerste minister een aantal verstrengingen afgekondigd inzake de Coronamaatregelen op Frans grondgebied.  

 • Inwoners van landen die niet tot de Europese Unie behoren, zullen niet meer worden toegelaten tot het Frans grondgebied, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Inwoners van EU-landen kunnen wel nog naar Frankrijk blijven gaan voor essentiële verplaatsingen, maar ze moeten een negatieve Covid-test kunnen voorleggen.
 • Grote winkelcentra in Frankrijk (meer dan 20.000 m2) dienen hun deur te sluiten, althans als het gaat om non-food handelszaken.

Inzake de verplichte Covid-test heeft de Franse regering zondag verduidelijkingen toegevoegd aan de uitzonderingen voor de PCR-test, die een voorwaarde is om het land binnen te komen.

De volgende personen moeten geen negatieve covid-test voorleggen :

 • Mensen die over de grens werken
 • Transporteurs
 • Grensbewoners.  Zij mogen zich naar Frankrijk verplaatsen zonder Covid-test binnen een cirkel van dertig kilometer van hun woonplaats en voor verplaatsingen van minder dan 24 uur.

Ook de grensbewoners dienen evenwel rekening te houden met de volgende bepalingen :

.             Verplaatsingen van België naar Frankrijk zijn niet toegelaten voor toeristische of recreatieve doeleinden.   Dus niet naar Frankrijk gaan om te wandelen, te fietsen, te gaan zwemmen, musea te gaan bezoeken, ….

.             Verplaatsingen enkel voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn en noodzakelijk zijn (dus bijvoorbeeld naar de winkel gaan in Frankrijk mag, voor zover het niet om funshopping gaat)

.             Men moet steeds een verklaring op eer bij zich hebben.    U kunt deze terugvinden op www.wervik.be of afhalen bij de dienst onthaal in het stadhuis.

.             In Frankrijk geldt er een avondklok tussen 18 uur en 6 uur.    U mag dan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen in Frankrijk buiten komen (bijvoorbeeld als u van het werk komt of de kinderen afhaalt van school) en moet dan een Frans formulier bij u hebben (terug te vinden op gouvernement.fr/info-coronavirus/couvre-feu).

.             Van zodra men meer dan 48 uur in Frankrijk is (ook als grensbewoner) moet men een Passenger Location Formulier invullen.

Franse grensbewoners die naar België komen :

 • Ook zij dienen een verklaring op eer bij zich te hebben.
 • Verplaatsingen eveneens beperkt tot dagdagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen (NIET voor toerisme, recreatie of sport).

Volledigheidshalve sommen wij nog eens de essentiële reizen op tussen België en Frankrijk die toegelaten blijven (steeds verklaring op eer bij zich hebben !) :

 • Een reis om louter professionele redenen, met inbegrip van een reis van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 • Een reis van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, een reis van personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; een reis van personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; een reis van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • Een reis omwille van dwingende gezinsredenen, met name :
 • Een reis die gerechtvaardigd is door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • Een bezoek aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • Een reis in het kader van co-ouderschap
 • Een reis in het kader van een begrafenis of crematie van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
 • Een reis in het kader van een burgerlijk of religieus huwelijk van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad.
 • Een reis omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder een reis om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling, een reis om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, of een bezoek in het kader van palliatieve zorgen.
 • Een reis die studie gerelateerd is, in het bijzonder een reis van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • Een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de DIRECTE buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijks leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn (dus bijvoorbeeld naar de bakker gaan, maar NIET naar de kapper gaan in Frankrijk, aangezien dit in België ook niet mag), een reis naar een aangrenzend land door een inwoners van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijks leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden.
 • Een reis om zorg te dragen voor dieren;
 • Een reis in het kader van een juridische verplichting, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • Een reis om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • Een reis in het kader van een verhuizing;
 • Een doorreis;
 • Voor een persoon met hoofdverblijfplaats in België : de terugkeer naar België van een reis aangevat voor 27 januari 2021;
 • Voor een persoon met hoofdverblijfplaats buiten België : vertrek vanuit België na een reis aangevat voor 27 januari 2021.
 • De verklaring op eer is vanaf 13 februari 2021 niet meer nodig voor de volgende categorie : Vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren over de grens of op doorreis zijn door ons land zullen voortaan geen verklaring op eer meer moeten kunnen tonen, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van transportdocumenten die aangeven dat zij in het kader van hun functie reizen.