Bekendmaking: Inventaris van de geregistreerde onroerende goederen

Gepubliceerd op woensdag 01 september 2021

BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN  LEEGSTAND EN VERWAARLOZING  VAN BEDRIJFSRUIMTEN  (Decreet van 19/04/1995, later meermaals gewijzigd)

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Wervik brengt hierbij ter kennis dat een uittreksel van de inventaris van de geregistreerde onroerende goederen i.v.m. leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied, met ingang van 6 september 2021 ter inzage ligt van het publiek en de procedure voor derden.

  Dit artikel voor derden bepaalt dat iedere derde binnen de dertig dagen nà bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde goederen via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift kan indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

  Het bezwaarschrift dient gericht aan:

  De Vlaamse Regering,

  Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten,

  Koning Albert II-laan 20 bus 8,

  1000 Brussel.

 Het uittreksel ligt ter inzage op de dienst leefomgeving, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik, en dit tijdens na afspraak tijdens de gewone openingsuren van de administratie.

  Gedaan te Wervik op 1 september 2021.