Bekendmaking beslissing Vannevele –Julova LV

 

LV Vannevele – Julova, Grote Ieperbaan 32 te 8940 Wervik, heeft een aanvraag ingediend voor:

-stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een melkveestal en de regularisatie van een mestvaalt en het aanleggen van verharding

-milieuhandelingen: het verplaatsen van melkveerunderen, voertuigen, stalmest en voeders

-rubrieken: 9.4.3.c.2°; 15.1.1°; 28.2.c.2°; 45.14.3°

 

De aanvraag heeft als adres Grote Ieperbaan 32 te 8940 Wervik, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie A, nrs. 0019A; 0020F; 0020H; 0020M; 0020N; 0024B2; 0024T; 0024Y; 0026F; 0653A

 

De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op 05/04/’18 volgende beslissing genomen:

-de omgevingsvergunning werd verleend

 

Inzage

De beslissing ligt van 19/04/’18 tem 18/05/’18 ter inzage bij de dienst Leefomgeving, op volgend adres:

Sint-Maartensplein 16 te 8940 Wervik.;

Maandag – woensdag – vrijdag van 9-12u, op dinsdag – donderdag op afspraak.

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

 

Beroep

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of zal ondervinden van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be . Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- referentie:

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of zal ondervinden van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

- of u gehoord wenst te worden.

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

 

De Secretaris,                                                                                                                                              De Burgemeester,

Ph. Verraes                                                                                                                                                   Y. Casier

Aangemaakt op: 26/11/2015