Dentisimmo - Wervikstraat 1B

Dentisimmo heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tandartspraktijk

De aanvraag heeft als adres / is gelegen: Wervikstraat 1B (Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nr. 0481 T5)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 december 2023 de omgevingsvergunning verleend. Er werden voorwaarden opgelegd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres:

Sint-Maartensplein 16 te Wervik. Wegens veiligheidsredenen gebeurt de inzage enkel na afspraak. Het tijdstip van de afspraak wordt in wederzijds overleg bepaald tijdens de kantooruren van het gemeentehuis (056 95 20 00) of na aangifte via de website “www.wervik.be/afspraak-maken” waarna de dienst leefomgeving u telefonisch voor een afspraak contacteert.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing, onder de volgende voorwaarden:

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen,

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries (Brugge)

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 1. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
 2. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
 • Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: (OMV_2023129059)
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5.  of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE21 0910 1313 1203 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2023126666 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.