Dacar - Dullaardstraat 11

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VOORWERP BESLISSING

De provincie West-Vlaanderen heeft op 5 juli 2019 de aanvraag OMV_2019064390 voor het bekomen van een omgevingsvergunning van DACAR ontvangen voor het uitbreiden van een bestaand modulair kantoorgebouw, hernieuwen van een tijdelijke vergunning voor een modulair kantoorgebouw en het veranderen, wijzigen en toevoegen van een bedrijf voor het sorteren en opslaan van afvalstoffen. De aanvraag heeft als locatie Dullaardstraat 11 (kadastraal gekend: 3de afdeling, sectie D, nr(s)0385 E, 0237, 0384 C, 0234 Y, 0236 A, 0234 Z en 0235 B) ) en omvat de volgende deelaspecten:

● stedenbouwkundige handelingen

● de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met volgende rubrieken: 2.1.2.b)2°; 2.1.2.d); 2.2.1.a); 2.2.1.c)2°; 2.2.1.d)2°; 2.2.4.1°; 2.2.5.a)3°; 2.2.5.e)3°; 3.4.2°; 3.6.1; 16.3.1.1°; 33.4.1°b)

De deputatie heeft op 17/06/2021 de proefvergunning verlengd met 6 maanden. Er werden voorwaarden opgelegd.

BEKENDMAKING

De beslissing ligt van 28 juni 2021 tot 28 juli 2021 ter inzage bij de dienst leefomgeving, stadhuis Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.

Wegens veiligheidsredenen gebeurt de inzage enkel na afspraak.

Het tijdstip van de afspraak wordt in wederzijds overleg bepaald tijdens de kantooruren van het gemeentehuis (056 95 2004) of na aangifte via de website http://www.wervik.be/afspraak-maken. Daarna contacteert de dienst leefomgeving u voor een afspraak.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing, indien U deel uit maakt van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

ofwel via www.omgevingsloket.be,

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

VOORWAARDEN BEROEP

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

  • Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
  • Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Wervik, Sint-Maartensplein 16 te 8940 Wervik.

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen,

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries (Brugge)
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: ( OMV_2019064390);
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
  • (*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV_2019064390)en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

de algemeen directeur,

Ph. Verraes                            

de burgemeester,

Y. Casier