COVID – eerste fase van het zomerplan vastgelegd in ministerieel besluit

Het recentste ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 juni 2021   

Ondertussen kwam het Overlegcomité ook nog eens samen op die datum.

De maatregelen gaan in op 9 juni 2021, tenzij het anders wordt vermeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Samenscholingen

Er blijft een samenscholingsverbod gelden.  Overdag (tussen 5 uur ’s morgens en middernacht) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen verboden.   ’s Nachts (tussen middernacht en 5 uur ’s morgens) zijn samenscholingen van meer dan vier personen verboden.

Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor deze regels en huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).  Door de beperking inzake het ontvangen van gasten thuis of in een toeristisch logies, zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft.  Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd.  Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel.  Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling.

HORECA, RECEPTIES EN BANKETTEN

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8 uur ’s ochtends naar 5 uur ’s ochtends.

Outdoor én Indoor horeca wordt toegelaten tot 23.30 uur.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, moeten de volgende regels gerespecteerd worden :

 • De uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
 • De uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten.
 • De uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
 • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van het huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • De klanten en personeelsleden dragen een mondmasker.
 • Buffetten zijn toegestaan.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken.
 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.
 • Indien het een open terras betreft, is minstens één volledige zijde van het terras ten allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren.
 • Tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.
 • Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet-en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.  De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm C02.   Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.   Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur.  Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22 uur en 5 uur wordt opgeheven.

Bij een receptie of banket in het kader van een professioneel uitgevoerde horeca-activiteit is het maximum van 50 klanten toegestaan, tenzij het een open terras betreft.  De regels van de horeca dienen te worden nageleefd.

Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23.30 uur eindigen.  In dit laatste geval wordt de naleving van de regels van de horeca uiterst sterk aanbevolen.

PUBLIEK BIJ EVENEMENTEN, CULTURELE EN ANDERE VOORSTELLINGEN, SPORTIEVE WEDSTRIJDEN EN -TRAININGEN EN CONGRESSEN

Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75 % van de CIRM-capaciteit (de capaciteit volgens het COVID infrastructure Risk Model), zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).  Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).  In functie van de CERM (COVID Event Risk Model).

Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten.  Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 5 uur en 23.30 uur.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd :

 • Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.
 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd.
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen.
 • De inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid.
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.

In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (C02) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.  De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm C02.  Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.  Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

De discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor wat betreft de organisatie van de activiteiten die toch toegelaten worden volgens het ministerieel besluit (bijvoorbeeld gewone horeca).

EREDIENSTEN EN CEREMONIES

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):

 • De burgerlijke huwelijken;
 • De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch- levensbeschouwelijke vereniging;
 • Het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij :

 • Het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • De burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd;
 • De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).   Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM.

ACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD VERBAND

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd :

 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep.
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bv. Scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft.
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

SPORT

professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.

Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtssporten blijven verboden.

In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

MARKTEN EN KERMISSEN

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten.  Een aantal bijkomende regels worden van toepassing.

De regels zijn :

 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt of kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van het kraam of de attractie.
 • De markt- en kermiskramers en hun personeel dragen tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie een mondmasker.
 • De bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis.
 • De markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten.
 • De markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels cfr. de horeca.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel bezoekers er op de markt of de kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • De toegang tot de markten en de kermissen  wordt zo georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep.

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

WINKELEN EN DIENSTVERLENING

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).  Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden of voor zover het personen betreft die nood hebben aan begeleiding.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels.

Fotografen mogen in hun lokalen vier personen tegelijkertijd ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  Ze mogen meer dan vier personen ontvangen voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 uur.

Tot slot geldt er geen beperking meer op de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

ONTVANGEN VAN GASTEN BINNEN IN HUIS OF IN EEN TOERISTISCH LOGIES

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

SOCIAL DISTANCING

De maatregel met betrekking tot een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten – lees : het beperken van de zogenaamde knuffelcontacten – geldt niet langer.  Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd.  De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

BETOGINGEN

Een maximum van 200 deelnemers mag dynamische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid.

Een maximum van 400 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid.

TELETHUISWERK

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis voor de personen werkzaam in de onderneming voor wie telethuiswerk verplicht is.  Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen.  Per dag mag maximum 20 % van de personen tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s met minder dan tien personen werkzaam in de onderneming, waarbij maximum 5 personen tegelijk aanwezig mag zijn.

REIZEN VANUIT GEBIEDEN MET ZORGWEKKENDE VARIANTEN

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt er voortaan slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen, en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat.  Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en wanneer het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in buitenland korter was dan 48 uur.

VERDER HEEFT HET OVERLEGCOMITE OP 04 JUNI 2021 NOG HET ONDERSTAANDE AANGEKONDIGD (NOG VAST TE LEGGEN IN EEN EXTRA MINISTERIEEL BESLUIT)

TESTEVENEMENTEN

Het Overlegcomité heeft op 4 juni 2021 de goedkeuringsprocedure vastgelegd voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus.    Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus.  Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (minder dan 72 uur oud) vereist.   Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.  Er geldt een plafond van maximum 75.000 bezoekers.

VRIJ EN VEILIG REIZEN

Het overlegcomité heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie.   Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zone : geen verplichting tot quarantaine of test.  Let wel : de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone :

Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (minder dan 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.

Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine.  Voor personen vanaf 12 jaar, wordt een negatieve PCR-test gevraagd.  Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.

 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (variants of concern)

Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7

Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd.  Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

 1. Aankomst in België als niet-inwoner :
 • Aankomst vanuit groene of oranje zone : Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone :

Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.

De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

 • Aankomst van buiten de Europese Unie : Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én en PCR-test afleggen op de dag van aankomst.   Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (variants of concern).  Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in een zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten.  Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7.  De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
 1. Vertrek naar het buitenland :

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen.   Dat is het basisprincipe.  Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent.  Het voorkomt onaangename verrassingen.

PASSENGER LOCATION FORM BLIJFT BEHOUDEN

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt.  Ook voor professionele reizen moet er vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

TWEE GRATIS PCR-TESTEN

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro.  Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

VOLGEND OVERLEGCOMITE

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni 2021 en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

TOT SLOT ….  10 TIPS OM VEILIG VAN DE ZOMER TE GENIETEN

 1. Laat je vaccineren.  Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig.  En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen ?  Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent.  Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner.  Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd ?  De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes.  Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand.   Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig.  Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.