Covid – Nieuwe maatregelen voor buitenschoolse activiteiten

Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2021

Covid – Nieuwe maatregelen voor buitenschoolse activiteiten

In de nieuwe maatregelen staan drie uitgangspunten centraal :

 1. Het open houden van de scholen wordt maximaal nagestreefd.
 2. Het risico op kruisbesmettingen tussen verschillende groepen en bubbels, o.a. school en buitenschoolse activiteiten moet, gelet op de aanwezigheid van de Britse variant in het virus, verminderd worden.
 3. Er wordt voor jongeren tussen 13 en 18 jaar voorzichtig en veilig perspectief geboden.

Activiteiten voor – 13 jarigen :

 • Activiteiten voor -13 jarigen worden in het beginsel buiten georganiseerd.  Indien dat niet mogelijk is, moeten de ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Het aantal deelnemers (exclusief begeleiding) wordt beperkt tot maximaal 10 per bubbel, per activiteit.
 • Voor de -13 jarigen ligt dit aantal in de krokusvakantie op maximaal 25 in plaats van 10.

Activiteiten voor de 13- tot en met 18-jarigen :

 • Activiteiten voor de 13- tot en met 18-jarigen worden uitsluitend buiten georganiseerd.
 • Het aantal deelnemers (exclusief begeleiding) wordt beperkt tot maximaal 10 per bubbel, per activiteit.

Voor alle buitenschoolse activiteiten en dagactiviteiten tot en met 18 jaar geldt de aanbeveling om groepsgerichte hobby’s tot één hobby per kind of jongere te beperken.

Belangrijk is ook dat wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs niet toegestaan zijn !

Deze regeling geldt voor groepsgerichte georganiseerde jeugdactiviteiten waar er in begeleiding en toezicht wordt voorzien en die worden georganiseerd volgens de geldende protocollen.   Voor de overige samenkomsten in de publieke ruimte blijven de samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Deze regeling geldt niet voor onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, buiten-, voor- en naschoolse opvang, voor huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand.  Deze activiteiten worden uiteraard wel steeds georganiseerd met naleving van de protocollen en andere preventiemaatregelen.

Voor het Deeltijds Kunstonderwijs blijven dus de reeds geldende maatregelen van kracht.  De enige wijziging via het toepasselijke protocol is dat bij de -12 jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10 en dat activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden.   Als dat niet mogelijk is, dan kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden.

Wat de bubbels van maximum tien kinderen of jongeren betreft :

 • De bubbels / groepen van tien moeten zoveel mogelijk apart gehouden worden.  Dit tijdens de activiteit, maar ook bij aankomst, omkleden, vertrek, …
 • Verbindende factoren zoals trainers/leiders of verschillende hobby’s moeten zoveel als mogelijk vermeden worden.
 • De stabiliteit van de verschillende bubbels en groepen is de belangrijkste factor bij deze maatregelen en richtlijnen.  Dat moeten dus, zoveel als mogelijk, altijd dezelfde personen zijn.
 • Contact tussen sportgroepen onderling is NIET toegestaan.   Teveel volk binnen eenzelfde sportinfrastructuur moet dan ook absoluut vermeden worden !

Regels voor trainers van jeugdactiviteiten :

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar (0 – 13 jaar) mogen er  twee trainers / leiders aanwezig zijn per bubbel van tien.  Dit in het kader van de veiligheid voor de kinderen en de werking van de club.
 • Voor jongeren van 13 tot 18 jaar blijft dit zoals voordien, hier is slechts één trainer/leider toegestaan per bubbel.
 • Voor specifieke groepen zoals G-sporters mogen er ongeacht de leeftijd (maar maximum 18 jaar) ook twee trainers/leiders aanwezig zijn per groep van tien.

Ga hier echter met gezond verstand mee om : Zet het  minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen.

Hoeveel groepen/bubbels mag iemand begeleiden ?  (Begeleiding houdt steeds voldoende afstand en draagt ten allen tijde een mondmasker).

 • Een leider in de jeugdbeweging moet zich steeds houden aan dezelfde groep/bubbel omdat dit hier perfect haalbaar is.
 • Een trainer in de sportclub mag maximum aan twee verschillende groepen/bubbels training geven per week, niet op hetzelfde moment.  Dit moeten ook steeds dezelfde groepen blijven, aangezien de stabiliteit van de groepen en contacten het belangrijkst is.   Enkel als het echt noodzakelijk is voor de werking van de club mag een trainer week per week training geven aan een andere groep (bijvoorbeeld : week 1 = groep A, week 2 = groep C en D, week 3 = groep A en B).  De trainer garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.

Voor wat betreft de Krokusvakantie :

 • Voor de -13 jarigen wordt het maximumaantal verhoogd tot maximaal 25 in plaats van 10.
 • Maar verder blijven de regels dezelfde :

Dit betekent dat de kinderen en jongeren voor wat betreft de activiteiten tijdens de krokusvakantie zullen moeten kiezen en zich zullen moeten beperken tot maximum één activiteit.   Er zal m.a.w. ook moeten gekozen worden tussen de reguliere (sport)activiteit en de activiteit/kamp tijdens die week vakantie.