Bouwondernemingen Himpe - Wervikstraat

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING OMV_2021095170

VOORWERP MELDING

Stad Wervik heeft op 31 mei 2021 van Algemene ondernemingen Himpe een melding ontvangen voor bronbemaling gemeenschapscentrum Geluwe. De melding wordt uitgevoerd op volgend adres: Wervikstraat (Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nrs. 0470 M, 0470 K, 0470 N, 0472 W, 0469 B) en heeft de volgende deelaspecten :

● de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 met volgende rubriek: 53.2.2°a)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2021 de melding volledig en rechtsgeldig verklaard.

BEKENDMAKING

De beslissing ligt van 30 juni 2021 tot 30 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, stadhuis Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.

Wegens veiligheidsredenen gebeurt de inzage enkel na afspraak.

Het tijdstip van de afspraak wordt in wederzijds overleg bepaald tijdens de kantooruren van het gemeentehuis (056 95 2004) of na aangifte via de website http://www.wervik.be/afspraak-maken. Daarna contacteert de dienst leefomgeving u voor een afspraak.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

VOORWAARDEN BEROEP

 • Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
 • Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de aktename.
  • het college van burgemeester en schepenen van Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.
 • Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
  • het voorwerp van het beroep;
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.
  U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 • De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

de algemeen directeur,

Ph. Verraes                            

de burgemeester,

Y. Casier