Speelstraten

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat'.

In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak voor kinderen.  

Wie heeft toegang tot de speelstraat ?

  • bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is
  • prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt
  • voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen
  • gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers

De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen.  Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.

Fietsers moeten zo nodig afstappen.  De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen.  Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Voorwaarden

Wettelijke voorwaarden

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur.

Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren.

Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.

Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord 'speelstraat' vast bevestigd.

De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld.

De hekkens worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Specifieke afspraken voor Wervik

De speelstraat kan enkel ingericht worden in schoolvakanties die minstens uit twee weken bestaan.  Dit tussen 08.00 uur 's morgens en 18.00 uur 's avonds.

De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de speelstraat.

De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of slechts een deel van de straat.  Dit wordt toegepast als het gaat om lange straten of straten met veel kruispunten.

De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 peter(s)/meter(s) zijn die zich engageren voor de organisatie van de speelstraat.

De peters/meters moeten in de aangevraagde straat wonen.

Een speelstraat kan pas ingericht worden als minstens 60  van de bewoners van de straat - of het deel van de straat - dat als speelstraat ingericht wordt, akkoord gaat.

De bewonersenquête wordt afgenomen door de peters/meters.  De stad stelt hiervoor standaardformulieren ter beschikking.

Aanpassingen op het reglement kunnen enkel verkregen worden door een schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De peters en meters van de speelstraat zijn tijdens het project steeds telefonisch bereikbaar.

De peters en meters staan in voor het goede verloop van het project 'speelstraat' in hun buurt en nemen bij vragen of problemen, contact op met de verantwoordelijke van de dienst mobiliteit.

Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regen, kan door de peters en de meters beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.

Afwijking van de voorziene uren, voor het organiseren van een buurtfeest bijvoorbeeld, kan enkel mits het doorlopen van de daartoe voorziene procedure en een toelating voor de specifieke afwijking van de verantwoordelijke dienst.

In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de stad niet verantwoordelijk gesteld worden.  De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.  Eventuele schade die de deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd worden van de stad.

Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

Indien bewoners bepalingen van het 'Stedelijk reglement speelstraten' niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.  Wanneer de beslissing tot intrekking is genomen en de peters/meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.

Voor de peters/meters wordt ten laste van de stad Wervik een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

 

Wat moet je meebrengen?

Elke aanvraag om een speelstraat in te richten moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 16 te 8940 Wervik.

Elke aanvraag bevat de volgende elementen :

  • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de 2 peters/meters
  • Plaats en periode voor het inrichten van de speelstraat
  • Een bewonersenquëte waaruit blijkt dat 60 % van de bewoners van de straat (of het deel van de straat) die/dat ingericht wordt als speelstraat, zich akkoord verklaart met de speelstraat

Elke aanvraag moet uiterlijk één maand voor het eigenlijke plaatsvinden van de speelstraat gebeuren.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing over het al dan niet verlenen van de vergunning voor een speelstraat.

De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.